Strúhanka

Účelom tejto informácie je poskytnúť vám súhrnný prehľad o tom, akým spôsobom, v akom rozsahu, s akým cieľom a na ako dlho spracovávame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii k niektorej z našich služieb alebo aplikácií na webovej stránke www.gsfondy.sk alebo pri vyplnení kontaktného formulára na našej webovej stránke, a aké sú vaše individuálne práva v rámci ochrany osobných údajov.

Aktuálne znenie týchto Informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na našich internetových stránkach na adrese www.gsfondy.sk. Znenie týchto Informácií o spracovaní osobných údajov môžeme priebežne a jednostranne meniť.

Prevádzkovateľ vašich údajov

Prevádzkovateľom vašich údajov je spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, so sídlom Pod Dráhou 1637/2, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, Česká republika, IČO 09691171, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou A 79626.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: g[email protected]

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov: [email protected], [email protected]

Aké údaje spracovávame?

Naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii k niektorej z našich služieb alebo aplikácií na webovej stránke www.gsfondy.sk alebo pri vyplnení kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo údaje z našej komunikácie prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanálu vrátane údajov z používania našich aplikácií a internetových stránok, informácií o riešení sťažností, servisných požiadaviek a IP adries.
Naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie nižšie uvedených účelov. Charakter spracovávaných osobných údajov závisí od toho, pri akej príležitosti k ich spracovávaniu dochádza, teda s akým cieľom sme ich od vás či inou formou získali.

Na aké účely vaše údaje spracovávame

Vaše údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu na príslušné účely, ktorými sú:
1. Zasielanie pravidelného newslettera na zadanú e-mailovú adresu
Právnym základom pre toto spracovanie je udelenie vášho súhlasu. Spracovanie vašich osobných údajov bude trvať počas registrácie na odber nášho newslettera.
2. Klientsky servis, riadenie vzťahu s našimi klientmi a zlepšovanie kvality našich služieb
Aby sme mali ucelený prehľad o tom, aké služby využívate, riešime s vami najrôznejšie požiadavky a sťažnosti. Právnym základom pre toto spracovanie je udelenie vášho súhlasu.
3.  Registrácia k webinárom organizovaným Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Právnym základom pre toto spracovanie je udelenie vášho súhlasu. Dáta poskytnuté nám pri registrácii k webinárom, ktoré organizujeme, používame na to, aby sme vám mohli poskytnúť informácie potrebné k vašej účasti na webinároch.
4. Marketing
V rámci našich marketingových aktivít vás príležitostne kontaktujeme a zasielame vám obchodné oznámenie, a to iba elektronicky na vašu e-mailovú adresu. Spracovanie vašich údajov na účely marketingu je možné považovať za náš oprávnený záujem. Pri doručení každého jednotlivého obchodného oznámenia potom budete mať možnosť naďalej odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na uvedený marketingový účel.
5. Vytváranie analýz a štatistík
Dochádza k analýze, porovnaniu a spájaniu agregovaných, prípadne celkom anonymných údajov o produktoch a službách a profilových údajov, aby sme mohli naše služby maximálne prispôsobiť potrebám našich klientov a odhadnúť ich záujmy. Právnym základom pre toto spracovanie je náš oprávnený záujem.
6. Splnenie archivačných povinností
Vaše údaje spracovávame tiež v rámci ich povinnej archivácie, ako nám ju ukladajú právne predpisy.

Na ako dlho vaše údaje uchovávame?

Vaše údaje spracovávame a uchovávame vždy iba na nevyhnutne dlhý čas. Dodržujeme zásadu minimalizácie údajov a máme preto nastavené prísne archivačné pravidlá.

Kedy ste povinní nám vaše údaje odovzdať?

Získanie príslušných údajov od vás vyžadujeme, aby ste mohli využívať naše služby. Pokiaľ by ste nám údaje odmietli poskytnúť, nebudeme môcť službu poskytnúť.

Odkiaľ získame vaše údaje?

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii k niektorej z našich služieb alebo aplikácií alebo pri vyplnení kontaktného formulára na našej webovej stránke. Ďalej získavame údaje tiež z našej komunikácie prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanálu vrátane údajov z používania našich aplikácií a internetových stránok, informácií o riešení sťažností, servisných požiadaviek a IP adries.

Kto môže mať prístup k vašim údajom?

Vaše osobné údaje spracováva naša spoločnosť a primárne ich sprístupňujeme našim zamestnancom s cieľom poskytnutia služieb v rámci odberu newslettera, organizovanie webinárov, pri vyplnení kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo pri našej komunikácii prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanálu.

Aké sú vaše práva?

1. Máte právo na prístup k vašim údajom
Môžete nás požiadať jednak o potvrdenie, že spracovávame vaše údaje a tiež o poskytnutie kópie týchto údajov. Prvú kópiu spracovávaných údajov vám poskytneme zadarmo, za každú ďalšiu si môžeme účtovať administratívny poplatok na pokrytie našich nákladov.
2. Máte právo na opravu a doplnenie vašich údajov
Môžete nás požiadať, aby sme opravili nepresné údaje. Súčasne máte právo na to, aby sme doplnili prípadné neúplné údaje.
3. Máte právo na vymazanie
Ďalej nás môžete požiadať o to, aby sme vaše údaje bez zbytočného odkladu vymazali. Tejto požiadavke sme však povinní vyhovieť iba v prípade, že:
4. Máte právo na obmedzenie spracovania
Môžete požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich údajov (tzn., aby sme ich nevyužívali, avšak zároveň aby nedošlo k ich úplnej likvidácii), avšak iba v nasledujúcich prípadoch:
 • spochybnili ste presnosť osobných údajov (spracovanie bude potom obmedzené na čas potrebný na naše overenie presnosti),
 • spracovanie je protiprávne a nemáte záujem o vymazanie,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracovania, avšak vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu a prebieha overenie, či naše oprávnené dôvody na spracovanie prevažujú nad tými vašimi.
Aj v prípade, že dôjde k obmedzeniu spracovania, aj naďalej budeme môcť osobné údaje spracovávať pokiaľ:
 • budeme mať váš súhlas,
 • to bude potrebné na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov,
 • to bude potrebné na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb.
5. Máte právo na prenositeľnosť vašich údajov
Máte právo na to, aby sme vám poskytli údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne na to, aby sme tieto údaje odovzdali inému prevádzkovateľovi, avšak iba ak:
 • spracovanie prebieha na základe vášho súhlasu alebo uzatvorenej zmluvy a
 • spracovanie prebieha automatizovane.
6. Máte právo vzniesť námietku
Máte právo vzniesť námietku proti spracovávaniu údajov, ktoré sa vykonáva na účely našich oprávnených záujmov. Pokiaľ vám následne nedokážeme preukázať, že máme závažné dôvody na takéto spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo ktoré je nutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, bude spracovanie vašich osobných údajov zastavené.
Máte ďalej právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade vznesenia takejto námietky sa nebudú tieto osobné údaje na tieto účely už naďalej spracovávať.
7. Máte právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania
Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom spracovaní v prípade, že by takéto rozhodovanie malo voči vám právne či iné obdobné významné účinky (napríklad zamietnutie návrhu na uzatvorenie zmluvy).
V týchto prípadoch vám na vašu žiadosť umožníme, aby bol v rozhodovaní prítomný ľudský faktor, a ďalej zaistíme, aby ste mohli vyjadriť váš názor alebo napadnúť automatizované rozhodovanie.
Vyššie uvedené neplatí v prípadoch, keď je automatizované rozhodnutie:
 • nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy,
 • povolené právnymi predpismi a ktoré poskytuje dostatočné záruky ochrany vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov,
 • založené na vašom výslovnom súhlase.
8. Máte právo odvolať svoj súhlas
Pokiaľ na spracovanie vašich údajov využívame váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho z vášho súhlasu, ktorý ste dali pred jeho odvolaním.
9. Máte právo podať sťažnosť na ÚOOÚ
Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov domnievate, že spracovanie vašich údajov neprebieha v poriadku, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ako môžete uplatniť vaše práva?

Zaslaním e-mailovej žiadosti na g[email protected] z e-mailovej adresy použitej na registráciu k našim službám.