Strúhanka

Fondy

MiFID

Naša spoločnosť má povinnosť prijať všetky primerané opatrenia, aby pre svojich klientov dosahovala najlepšie možné výsledky pri vykonávaní transakcií priamo s ďalšími osobami (maklérmi i protistranami) alebo pri zadávaní či prenášaní príkazov zadaných maklérovi na vykonávanie. S cieľom splnenia tejto povinnosti prihliadame pri vykonávaní týchto transakcií na faktory, ako sú cena, náklady, rýchlosť a pravdepodobnosť vykonávania a vyrovnania obchodu a objem i povaha príkazu. Tento postup je opísaný v Pravidlách vykonávania príkazov.

Compliance smernice

Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR)

Cieľom tohto nariadenia je predísť green washingu a zvýšiť transparentnosť informácií poskytovaných o udržateľných produktoch. SFDR ukladá účastníkom finančného trhu povinnosť klasifikovať svoje produkty podľa rizík a príležitostí súvisiacich s udržateľnosťou.
Náš prístup k SFDR

Zásady whistleblowingu

Tieto zásady poskytujú každému zamestnancovi možnosť (anonymne) nahlásiť problém inou cestou, než cez bežné reportovacie kanály.
Naše záväzky pre dodržanie integrity

Swing Pricing

Využívame metódu oceňovania „swing pricing“ na ochranu akcionárov fondu pred negatívnymi dopadmi transakčných nákladov spojených s upisovaním a odkupmi vykonávanými investormi, ktorí realizujú toto upisovanie a odkupy. Tieto transakčné náklady sa delia medzi všetkých akcionárov fondu, nielen tých, ktorí upisujú či odkupujú fondy v daný deň.

Cena, za ktorú investori nakúpia alebo predajú akcie fondu, odráža iba hodnotu čistých aktív fondu (net asset value = NAV). Transakčné náklady nie sú brané do úvahy, a môžu tak znížiť výkonnosť fondu, čo vo výsledku postihuje všetkých jeho akcionárov. Metóda „swing pricing“ sa snaží zmierniť tento efekt úpravou čistej hodnoty aktív fondu, založenej na odhade priemerných transakčných nákladov.

IFD a IFR

Pred nadobudnutím účinnosti smernice o obozretnom dohľade nad investičnými spoločnosťami (IFD) a nariadení o obozretných požiadavkách na investičné spoločnosti (IFR), investičné spoločnosti a úverové inštitúcie (banky) podliehali rovnakým obozretnostným pravidlám EÚ. Tieto pravidlá boli kombináciou ustanovení nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR/CRR II) a smernice o kapitálových požiadavkách IV (CRD IV/CRD V), ktoré sú odvodené z bazilejských štandardov. Riziká, ktorým čelí a ktoré predstavuje väčšina investičných spoločností, sa však podstatne líšia od rizík, ktorým čelia a ktoré predstavujú úverové inštitúcie. Investičné podniky vo všeobecnosti nemajú veľké portfóliá spotrebiteľských a firemných úverov a neprijímajú vklady. Pravdepodobnosť, že ich úpadok bude mať neblahý vplyv na celkovú finančnú stabilitu, je preto nižšia ako v prípade úverových inštitúcií. S cieľom riešiť tento rozdiel v rizikovom profile zaviedla Európska komisia IFR a IFD, aby zabezpečila, že tieto rozdiely budú zohľadnené v obozretnostnom rámci EÚ.

Hlavné zmeny vyplývajúce z IFD a IFR majú vplyv na obozretnostné požiadavky, požiadavky na odmeňovanie, vnútorné riadenie a zverejňovanie informácií. Investičné podniky musia zverejňovať počet riaditeľských funkcií, ktoré zastávajú členovia riadiaceho orgánu, a hlasovacie práva v kótovaných spoločnostiach. Tieto informácie sú k dispozícii v dokumentoch nižšie.

Daňová stratégia a daňové zásady

Sme presvedčení, že zodpovedný daňový prístup je základom dobrého firemného občianstva. Byť zodpovedným daňovým poplatníkom znamená, že z dlhodobého hľadiska starostlivo zvažujeme záujmy všetkých zúčastnených strán.
V praxi to znamená, že naša dodržiavame následujúce daňové zásady:
  • Dane platíme včas a v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Riadime sa medzinárodnými štandardmi, ako sú napríklad smernice OECD. Snažíme sa zohľadňovať literu aj ducha daňových zákonov a predpisov. Riadime sa nimi aj pri výbere obchodných partnerov alebo pri štruktúrovaní transakcií.
  • Dane sú neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Dane by mali podnikanie nasledovať a zisky byť alokované do krajín, v ktorých je vytváraná obchodná hodnota. Na výpočet prevodných cien uplatňujeme princíp trhového odstupu. Naša spoločnosť nevyužíva daňové raje ani iné štruktúry na krátenie daní.
  • Dane sú jedným z prvkov, ktoré zohľadňujeme pri našich obchodných a ekonomických aktivitách. Pri podnikaní je možné reagovať na miestne daňové stimuly a výnimky.
  • Všade, kde pôsobíme, sa snažíme nadviazať a udržiavať otvorený a konštruktívny dialóg s finančnými úradmi a ďalšími štátnymi orgánmi na základe zverejňovania všetkých relevantných skutočností a okolností.
  • Naše daňové oddelenie môže iniciovať daňové plánovanie a využívať stimuly od štátnych orgánov. Pritom je však potrebné brať náležitý ohľad na oprávnené záujmy, povesť, značku a spoločenskú zodpovednosť naše spoločnosti.
  • Naši klienti by nemali využívať naše produkty na utajovanie informácií pred finančnými úradmi a na vyhýbanie sa zdaneniu.
  • Náš prístup k daniam a naše daňové pozície sú transparentné. Zverejňujeme informácie v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi aj s platnými požiadavkami na výkazníctvo a štandardy, ako sú napr. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS).