Strúhanka

Nariadenie EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb 

Upozornenie: Toto zverejnenie informácií sa týka fondov („portfólií“) spravovaných spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management B.V., spolu ako „Goldman Sachs Asset Management“ alebo „my“, „nás“ či „naše“. Cieľom zverejnenia informácií je poskytnúť informácie požadované podľa nariadenia SFDR (podľa nižšie uvedeného vymedzenia), nemá však nahradiť podrobnejšie a pre portfólio špecifickejšie informácie, ktoré môžu byť obsiahnuté v dokumentácii fondu a/alebo v iných zverejneniach informácií pre klientov, a/alebo v zásadách spoločnosti Goldman Sachs Asset Management. Informácie obsiahnuté v tomto zverejnení informácií o prístupe spoločnosti Goldman Sachs Asset Management k integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť a podpore environmentálnych alebo sociálnych vlastností sa preto môžu vzťahovať na niektoré triedy aktív a investičné stratégie a na iné nie. Investori by sa mali vždy oboznámiť s podrobnejšími a špecifickými informáciami o portfóliu, ktoré môžu byť obsiahnuté v dokumentácii fondu a/alebo v iných zverejneniach informácií pre klientov.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmto zverejnením informácií sa obráťte na svoj obvyklý kontakt v spoločnosti Goldman Sachs Asset Management.
 

Táto stránka obsahuje informácie o:

Informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovania

Prehľad a rozsah pôsobnosti

V súlade s článkom 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088 (ďalej len „nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb“ alebo „SFDR“) toto zverejnenie informácií poskytuje informácie o politike spoločnosti Goldman Sachs Asset Management týkajúcej sa integrácie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do jej investičných rozhodovacích procesov. 
Riziko ohrozujúce udržateľnosť sa v nariadení o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb vymedzuje ako environmentálna a sociálna udalosť či stav alebo udalosť či stav v oblasti správy a riadenia, ktoré by v prípade, že nastanú, mohli mať skutočný alebo možný negatívny zásadný vplyv na hodnotu investície. Naše interné zásady a postupy sú navrhnuté tak, aby sme v rámci našich rozhodovacích procesov identifikovali, monitorovali a riadili a spravovali tie environmentálne a sociálne udalosti či udalosti v oblasti správy a riadenia, ktoré považujeme za najrelevantnejšie pre portfóliá spravované spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management a ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na hodnotu portfólií, a to buď na absolútnom základe alebo na relatívnom základe v porovnaní so stanoveným referenčným ukazovateľom. Medzi príklady rizík ohrozujúcich udržateľnosť patria:

Environmentálne riziká
 • Riziko fyzického poškodenia aktív emitenta, ktoré vzniká v dôsledku poveternostných udalostí, ako sú lesné požiare, búrky alebo záplavy. Takýto prírodný jav by mohol viesť k narušeniu obchodnej činnosti a stratám a znížiť hodnotu finančných nástrojov súvisiacich s postihnutým emitentom.
 • Riziko fyzického poškodenia majetku emitenta, ktoré vyplýva z dlhodobejších zmien klímy, ako je zvyšovanie priemerných teplôt a stúpanie hladiny morí. V dôsledku toho sa môže znížiť hodnota obytných a komerčných nehnuteľností v ohrozených oblastiach. Môže byť potrebné premiestniť kancelárie, sklady, továrne atď., aby sa zabránilo ďalšiemu narušeniu obchodnej činnosti, a mohlo by to mať nepriaznivý vplyv na poistné
 • Riziko zmien politiky, ktoré zvyšujú náklady na podnikanie. Environmentálne predpisy by mohli vyžadovať sprísnenie prevádzkových noriem, ktorých vykonávanie je nákladné, alebo by mohli zaviesť nové daňové zákony, ktoré by znížili ziskovosť.
 • Riziko zmeny správania spotrebiteľov v dôsledku objavenia prevratných technológií a cenovo konkurencieschopných ekologickejších riešení, ktoré zmenia nálady a spoločenské preferencie.
 • Riziko poškodenia dobrého mena po udalosti, ktorá má negatívny vplyv na životné prostredie (napr. znečistenie vody) a vedie k rozsiahlemu predaju investícií súvisiacich s emitentom. V dôsledku tejto udalosti by mohli byť uložené aj regulačné pokuty, ktoré ďalej znižujú hodnotu majetku emitenta.
 • Riziko uviaznutých aktív, ktoré už nie sú schopné zabezpečiť ekonomickú návratnosť napríklad v dôsledku prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Sociálne riziká 
 • Riziko nedostatočného zastúpenia rozmanitosti a inklúzie vo vrcholovom manažmente a správnych radách, ktoré vedie k zúženiu podnikovej stratégie a oslabeniu dlhodobej výkonnosti.
 • Riziko, že sa nepodarí zamestnať a udržať si najlepšie osoby, čím sa zníži kľúčový zdroj konkurenčnej výhody.
 • Riziko zmeny preferencií spotrebiteľov v dôsledku lepšej informovanosti o sociálnych otázkach, ako sú pracovné postupy, vplyv na životné prostredie a vzťahy s komunitou.
 • Riziko poškodenia dobrého mena po udalosti, ktorá má negatívny vplyv na zákazníkov a môže viesť aj k pokutám zo strany regulačných orgánov. Tieto udalosti by mohli zahŕňať oblasti, ako je bezpečnosť výrobkov, pohoda zákazníkov a zabezpečenie údajov.

Riziká spojené so správou a riadením
 • Riziko slabej štruktúry vrcholového manažmentu a nedostatočnej nezávislosti správnej rady. To môže viesť k nedostatočne optimálnemu dohľadu, podnikovej stratégii a riadeniu rizík, čo sa môže znásobiť po kritických udalostiach alebo v obdobiach stresu.
 • Riziko poškodenia dobrého mena po nedodržaní regulačných požiadaviek, daňových požiadaviek alebo štandardných účtovných postupov, okrem akýchkoľvek súvisiacich finančných pokút.
 • Riziko, že slabé štruktúry odmeňovania môžu prispieť k neprimeranému riskovaniu. 
 • Riziko nedostatočného vykazovania a transparentnosti alebo nízkej podnikateľskej etiky a správania, ktoré by mohli zakryť ukazovatele uvedených rizík.

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management si uvedomuje, že tieto environmentálne a sociálne udalosti či udalosti v oblasti správy a riadenia by mohli mať významný vplyv na organizácie (vrátane štátov, nadnárodných spoločností a korporácií), do ktorých môžu naše portfóliá investovať, a to aj v dôsledku potenciálnych vplyvov na aktíva, ľudí a dobré meno týchto organizácií.
Naše investičné tímy v oblasti cenných papierov, pevných výnosov, likvidity, alternatívnych nástrojov a riešení s viacerými aktívami môžu integrovať riziko ohrozujúce udržateľnosť do svojich investičných rozhodnutí a dohľadu nad portfóliami takým spôsobom, ktorý je v súlade s ich investičným štýlom a usmerneniami pre konkrétne stratégie (a ktorý je zverejnený v príslušnej dokumentácii k produktu).

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management sa snaží dosiahnuť primeranú mieru konzistentnosti v prístupe k integrácii rizika ohrozujúceho udržateľnosť do investičných rozhodnutí a dohľadu nad portfóliami, aj keď investičné tímy prispôsobia svoj prístup triede aktív, investičnému štýlu a špecifickým usmerneniam. 

Investičné tímy spoločnosti Goldman Sachs Asset Management na vysokej úrovni uplatňujú celý rad prístupov (okrem iného v závislosti od triedy aktív, stratégie a preferencií klientov), z ktorých mnohé sa budú snažiť časom rozvíjať a reagovať na ďalšie regulačné požiadavky a vývoj na trhu, čo môže zahŕňať:
 • využívanie externých poskytovateľov údajov na posúdenie podstatných vplyvov faktorov udržateľnosti na úrovni jednotlivých investícií, ak sú údaje k dispozícii;
 • vývoj vlastných metodík prekrývania a hodnotenia na úrovni investícií aj na úrovni súhrnného portfólia;
 • investície do vlastného súboru platforiem a informačných panelov, ktoré našim manažérom portfólia umožnia prístup k informáciám o ESG na účely riadenia rizík, výskumu, tvorby portfólia a podávania správ klientom; 
 • využívanie usmerňujúcich kontrolných procesov na pomoc pri monitorovaní investičných rozhodnutí a zloženia portfólia s ohľadom na riziká ohrozujúce udržateľnosť, ak je to možné a uplatniteľné.
Naše investičné tímy môžu používať rôzne štýly na začlenenie aspektov udržateľnosti do výberu aktív a tvorby portfólia, ktoré môžu zahŕňať:
 • využívanie analýzy ESG na informovanie o tom, ako hodnotíme spoločnosti a emitentov, a na prijímanie investičných rozhodnutí na základe týchto hodnotení;
 • používanie vylučovacích filtrov pre spoločnosti alebo odvetvia, ktoré nespĺňajú určité kritériá udržateľnosti;
 • orientácia portfólií na faktory ESG a výber spoločností, ktoré sú v požadovanom ukazovateli (napríklad intenzita emisií uhlíka) lepšie ako konkurenčné spoločnosti v odvetví, a sú teda pravdepodobne menej vystavené rizikám ohrozujúcim udržateľnosť;
 • investovanie do spoločností, organizácií alebo fondov so zámerom vytvoriť merateľný pozitívny sociálny alebo environmentálny vplyv spolu s finančným výnosom, s cieľom zmierniť vplyv rizík ohrozujúcich udržateľnosť v rámci portfólia. 

Hoci integrácia rizika ohrozujúceho udržateľnosť zohráva dôležitú úlohu v našom investičnom prístupe, riziká ohrozujúce udržateľnosť posudzujeme spolu so všetkými ostatnými rizikami relevantnými pre portfólio a na zloženie portfólia alebo držbu konkrétnych investícií sa z hľadiska rizika pozeráme komplexne. Ak nie sme spokojní s úrovňou rizika (vrátane rizika ohrozujúceho udržateľnosť), ktoré predstavuje investícia, v súlade s existujúcimi procesmi riadenia rizík prijmeme opatrenia na zmiernenie a riadenie príslušného rizika, ktoré môžu zahŕňať odpredaj konkrétnej investície.   

V prípade, že správou klientskych portfólií a fondov poveríme tretie strany, v rámci počiatočnej hĺbkovej analýzy a priebežného dohľadu nad týmito externými manažérmi zvažujeme a hodnotíme, či externí manažéri zohľadňujú a uplatňujú politiky v oblasti rizika ohrozujúceho udržateľnosť.
Riziko ohrozujúce udržateľnosť sa v nariadení o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb vymedzuje ako environmentálna a sociálna udalosť či stav alebo udalosť či stav v oblasti správy a riadenia, ktoré by v prípade, že nastanú, mohli mať skutočný alebo možný negatívny zásadný vplyv na hodnotu investície. Naše interné zásady a postupy sú navrhnuté tak, aby sme v rámci našich rozhodovacích procesov identifikovali, monitorovali a riadili a spravovali tie environmentálne a sociálne udalosti či udalosti v oblasti správy a riadenia, ktoré považujeme za najrelevantnejšie pre portfóliá spravované spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management a ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na hodnotu portfólií, a to buď na absolútnom základe alebo na relatívnom základe v porovnaní so stanoveným referenčným ukazovateľom. Medzi príklady rizík ohrozujúcich udržateľnosť patria:

Environmentálne riziká
 • Riziko fyzického poškodenia aktív emitenta, ktoré vzniká v dôsledku poveternostných udalostí, ako sú lesné požiare, búrky alebo záplavy. Takýto prírodný jav by mohol viesť k narušeniu obchodnej činnosti a stratám a znížiť hodnotu finančných nástrojov súvisiacich s postihnutým emitentom.
 • Riziko fyzického poškodenia majetku emitenta, ktoré vyplýva z dlhodobejších zmien klímy, ako je zvyšovanie priemerných teplôt a stúpanie hladiny morí. V dôsledku toho sa môže znížiť hodnota obytných a komerčných nehnuteľností v ohrozených oblastiach. Môže byť potrebné premiestniť kancelárie, sklady, továrne atď., aby sa zabránilo ďalšiemu narušeniu obchodnej činnosti, a mohlo by to mať nepriaznivý vplyv na poistné
 • Riziko zmien politiky, ktoré zvyšujú náklady na podnikanie. Environmentálne predpisy by mohli vyžadovať sprísnenie prevádzkových noriem, ktorých vykonávanie je nákladné, alebo by mohli zaviesť nové daňové zákony, ktoré by znížili ziskovosť.
 • Riziko zmeny správania spotrebiteľov v dôsledku objavenia prevratných technológií a cenovo konkurencieschopných ekologickejších riešení, ktoré zmenia nálady a spoločenské preferencie.
 • Riziko poškodenia dobrého mena po udalosti, ktorá má negatívny vplyv na životné prostredie (napr. znečistenie vody) a vedie k rozsiahlemu predaju investícií súvisiacich s emitentom. V dôsledku tejto udalosti by mohli byť uložené aj regulačné pokuty, ktoré ďalej znižujú hodnotu majetku emitenta.
 • Riziko uviaznutých aktív, ktoré už nie sú schopné zabezpečiť ekonomickú návratnosť napríklad v dôsledku prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Sociálne riziká 
 • Riziko nedostatočného zastúpenia rozmanitosti a inklúzie vo vrcholovom manažmente a správnych radách, ktoré vedie k zúženiu podnikovej stratégie a oslabeniu dlhodobej výkonnosti.
 • Riziko, že sa nepodarí zamestnať a udržať si najlepšie osoby, čím sa zníži kľúčový zdroj konkurenčnej výhody.
 • Riziko zmeny preferencií spotrebiteľov v dôsledku lepšej informovanosti o sociálnych otázkach, ako sú pracovné postupy, vplyv na životné prostredie a vzťahy s komunitou.
 • Riziko poškodenia dobrého mena po udalosti, ktorá má negatívny vplyv na zákazníkov a môže viesť aj k pokutám zo strany regulačných orgánov. Tieto udalosti by mohli zahŕňať oblasti, ako je bezpečnosť výrobkov, pohoda zákazníkov a zabezpečenie údajov.

Riziká spojené so správou a riadením
 • Riziko slabej štruktúry vrcholového manažmentu a nedostatočnej nezávislosti správnej rady. To môže viesť k nedostatočne optimálnemu dohľadu, podnikovej stratégii a riadeniu rizík, čo sa môže znásobiť po kritických udalostiach alebo v obdobiach stresu.
 • Riziko poškodenia dobrého mena po nedodržaní regulačných požiadaviek, daňových požiadaviek alebo štandardných účtovných postupov, okrem akýchkoľvek súvisiacich finančných pokút.
 • Riziko, že slabé štruktúry odmeňovania môžu prispieť k neprimeranému riskovaniu. 
 • Riziko nedostatočného vykazovania a transparentnosti alebo nízkej podnikateľskej etiky a správania, ktoré by mohli zakryť ukazovatele uvedených rizík.

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management si uvedomuje, že tieto environmentálne a sociálne udalosti či udalosti v oblasti správy a riadenia by mohli mať významný vplyv na organizácie (vrátane štátov, nadnárodných spoločností a korporácií), do ktorých môžu naše portfóliá investovať, a to aj v dôsledku potenciálnych vplyvov na aktíva, ľudí a dobré meno týchto organizácií.
Naše investičné tímy v oblasti cenných papierov, pevných výnosov, likvidity, alternatívnych nástrojov a riešení s viacerými aktívami môžu integrovať riziko ohrozujúce udržateľnosť do svojich investičných rozhodnutí a dohľadu nad portfóliami takým spôsobom, ktorý je v súlade s ich investičným štýlom a usmerneniami pre konkrétne stratégie (a ktorý je zverejnený v príslušnej dokumentácii k produktu).

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management sa snaží dosiahnuť primeranú mieru konzistentnosti v prístupe k integrácii rizika ohrozujúceho udržateľnosť do investičných rozhodnutí a dohľadu nad portfóliami, aj keď investičné tímy prispôsobia svoj prístup triede aktív, investičnému štýlu a špecifickým usmerneniam. 

Investičné tímy spoločnosti Goldman Sachs Asset Management na vysokej úrovni uplatňujú celý rad prístupov (okrem iného v závislosti od triedy aktív, stratégie a preferencií klientov), z ktorých mnohé sa budú snažiť časom rozvíjať a reagovať na ďalšie regulačné požiadavky a vývoj na trhu, čo môže zahŕňať:
 • využívanie externých poskytovateľov údajov na posúdenie podstatných vplyvov faktorov udržateľnosti na úrovni jednotlivých investícií, ak sú údaje k dispozícii;
 • vývoj vlastných metodík prekrývania a hodnotenia na úrovni investícií aj na úrovni súhrnného portfólia;
 • investície do vlastného súboru platforiem a informačných panelov, ktoré našim manažérom portfólia umožnia prístup k informáciám o ESG na účely riadenia rizík, výskumu, tvorby portfólia a podávania správ klientom; 
 • využívanie usmerňujúcich kontrolných procesov na pomoc pri monitorovaní investičných rozhodnutí a zloženia portfólia s ohľadom na riziká ohrozujúce udržateľnosť, ak je to možné a uplatniteľné.
Naše investičné tímy môžu používať rôzne štýly na začlenenie aspektov udržateľnosti do výberu aktív a tvorby portfólia, ktoré môžu zahŕňať:
 • využívanie analýzy ESG na informovanie o tom, ako hodnotíme spoločnosti a emitentov, a na prijímanie investičných rozhodnutí na základe týchto hodnotení;
 • používanie vylučovacích filtrov pre spoločnosti alebo odvetvia, ktoré nespĺňajú určité kritériá udržateľnosti;
 • orientácia portfólií na faktory ESG a výber spoločností, ktoré sú v požadovanom ukazovateli (napríklad intenzita emisií uhlíka) lepšie ako konkurenčné spoločnosti v odvetví, a sú teda pravdepodobne menej vystavené rizikám ohrozujúcim udržateľnosť;
 • investovanie do spoločností, organizácií alebo fondov so zámerom vytvoriť merateľný pozitívny sociálny alebo environmentálny vplyv spolu s finančným výnosom, s cieľom zmierniť vplyv rizík ohrozujúcich udržateľnosť v rámci portfólia. 

Hoci integrácia rizika ohrozujúceho udržateľnosť zohráva dôležitú úlohu v našom investičnom prístupe, riziká ohrozujúce udržateľnosť posudzujeme spolu so všetkými ostatnými rizikami relevantnými pre portfólio a na zloženie portfólia alebo držbu konkrétnych investícií sa z hľadiska rizika pozeráme komplexne. Ak nie sme spokojní s úrovňou rizika (vrátane rizika ohrozujúceho udržateľnosť), ktoré predstavuje investícia, v súlade s existujúcimi procesmi riadenia rizík prijmeme opatrenia na zmiernenie a riadenie príslušného rizika, ktoré môžu zahŕňať odpredaj konkrétnej investície.   

V prípade, že správou klientskych portfólií a fondov poveríme tretie strany, v rámci počiatočnej hĺbkovej analýzy a priebežného dohľadu nad týmito externými manažérmi zvažujeme a hodnotíme, či externí manažéri zohľadňujú a uplatňujú politiky v oblasti rizika ohrozujúceho udržateľnosť.

Vyhlásenie o identifikácii a riadení hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť

Prehľad a rozsah pôsobnosti

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management ako globálny správca investícií investuje v mene klientov do širokej škály tried aktív, sektorov a regiónov a financuje pritom rôzne hospodárske činnosti s pozitívnym aj negatívnym vplyvom na oblasť životného prostredia, sociálnu oblasť a oblasť správy a riadenia.  

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management sa zaväzuje, že bude podporovať a vykonávať účinné spravovanie medzi emitentmi zastúpenými v portfóliách klientov a spolupracovať s nimi najmä v otázkach skutočných a potenciálnych nepriaznivých vplyvov ich obchodných činností na životné prostredie, sociálne otázky a otázky správy a riadenia. 

V súlade s nariadením SFDR sa v tomto vyhlásení sumarizuje, ako spoločnosť Goldman Sachs Asset Management zohľadňuje nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti a aké kroky podniká na uprednostnenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ktoré považuje za hlavné. 

Hlavné nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť 

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management definuje faktory udržateľnosti ako environmentálne a sociálne záležitosti, záležitosti v oblasti správy a riadenia a zamestnanecké záležitosti, ako aj dodržiavanie ľudských práv, boj proti korupcii a úplatkárstvu. 

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management identifikuje a monitoruje nepriaznivé vplyvy potenciálnych a existujúcich spoločností, do ktorých investuje, a emitentov na faktory udržateľnosti prostredníctvom podrobného vlastného výskumu v kombinácii s využívaním skríningu a ratingov ESG od poskytovateľov údajov tretích strán.  

Tím Global Stewardship spoločnosti Goldman Sachs Asset Management každý rok vytvorí zoznam, ktorý obsahuje environmentálne a sociálne záležitosti a záležitosti v oblasti správy a riadenia, ktoré spoločnosť považuje za zásadné z hľadiska potenciálnych negatívnych vplyvov. Hlavné vplyvy sú potom uprednostňované v rámci spolupráce s emitentmi, ako aj investičného procesu. 

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management prostredníctvom svojho investičného rozhodovania financuje širokú škálu hospodárskych a podnikateľských aktivít, ktoré majú pozitívny a negatívny vplyv na oblasť životného prostredia, sociálnu oblasť a oblasť správy a riadenia. 

Medzi hlavné nepriaznivé vplyvy, s ktorými sa najčastejšie stretáva pri obchodných činnostiach spoločností a emitentov, do ktorých investuje, patria okrem iného: emisie uhlíka a expozícia v sektore fosílnych palív, rodová rozmanitosť v správnych radách, dodržiavanie politík v oblasti ľudských práv a vystavenie environmentálnym alebo sociálnym kontroverziám. 

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management sa snaží zmierniť tieto hlavné nepriaznivé vplyvy tým, že v prvom rade spolupracuje s emitentmi/spoločnosťami, do ktorých investuje, s cieľom podnietiť zmeny v rámci organizácie na odstránenie alebo zmiernenie príslušných negatívnych vplyvov ich podnikania na udržateľnosť. Ak emitenti/spoločnosti, do ktorých investuje, neprijmú v primeranej lehote nápravné opatrenia k spokojnosti spoločnosti Goldman Sachs Asset Management, spoločnosť sa môže takýchto investícií vzdať v prospech investícií do spoločností a činností s lepším profilom udržateľnosti. Viac informácií o výsledkoch nášho zapojenia nájdete v Správe o spravovaní

V prípade, že správou portfólií poveríme tretie strany, v rámci počiatočnej hĺbkovej analýzy a priebežného dohľadu a hodnotenia externého správcu (externých správcov) berieme do úvahy aj ich výsledky v oblasti spravovania a dodržiavania kódexov a noriem zodpovedného podnikania. 

V súlade s požiadavkami nariadenia SFDR na podávanie správ na úrovni subjektu má spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V. („GSAM BV“) v úmysle každoročne do 30. júna sprístupniť výročné vyhlásenie o zohľadnení hlavných nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, pokiaľ ide o príslušné činnosti v rozsahu pôsobnosti, pričom referenčným obdobím je predchádzajúci kalendárny rok. 

Hlavné nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť v prípade činností finančných poradcov 

Keď oddelenie Multi Asset Solutions Fiduciary Management Continental Europe (MAS FMCE) spoločnosti GSAM B.V. pôsobí ako finančný poradca, koná v rámci širšej organizácie ako špecializovaný útvar pre fiduciárne poradenstvo. Okrem toho keď oddelenie MAS FMCE pôsobí ako finančný poradca, koná v rámci našej širšej organizácie aj ako špecializovaný podnikový útvar pre fiduciárne poradenstvo. 

Oddelenie MAS FMCE poskytuje inštitucionálnym investorom, ako sú penzijné fondy, poisťovne a nadácie, poradenstvo v oblasti strategických investičných rozhodnutí, medzi ktoré patrí poradenstvo v oblasti politiky, strategickej alokácie aktív, zabezpečenia rizík, výberu manažérov a podávania správ. Oddelenie MAS FMCE má povinnosť poskytovať poradenstvo svojim fiduciárnym klientom obozretným spôsobom a vždy v kontexte investičného presvedčenia, cieľov a obmedzení klienta, t. j. v duchu jeho širšej investičnej politiky. To znamená, že spôsob zohľadnenia nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť v našom fiduciárnom poradenstve je prispôsobený rôznym úrovniam ambícií a požiadaviek našich klientov v súvislosti s udržateľným investovaním. Poradenstvo pri výbere manažérov a monitorovanie manažérov vymenovaných klientmi vykonáva naša externá investičná skupina (XIG). 

Ako je opísané vyššie, keď spoločnosť GSAM B.V. pôsobí ako finančný poradca, nevyberá jednotlivé investičné cenné papiere, ako sú akcie a dlhopisy. Túto činnosť vykonáva správca aktív a naši klienti môžu mať požiadavky, ktoré musia správcovia aktív splniť v súvislosti s rôznymi aspektmi udržateľného investovania vrátane identifikácie, merania, riadenia a zverejňovania nepriaznivých vplyvov investícií, ktoré realizujú. Miera a spôsob zohľadnenia nepriaznivých vplyvov v investičnom procese závisí od rôznych faktorov, napríklad od typu fondu alebo stratégie, triedy aktív a dostupnosti spoľahlivých údajov. Ak je zmierňovanie negatívnych nepriaznivých vplyvov formálnym a záväzným prvkom investičnej stratégie, očakávame, že správcovia aktív budú výslovne a štrukturálne zohľadňovať nepriaznivé vplyvy vo svojom investičnom rozhodovaní. To zahŕňa aj zahrnutie nepriaznivých vplyvov, ak je to možné a uskutočniteľné, do rozhodnutí o vylúčení, zapojení a hlasovaní.

Zhrnutie politík zapájania 

Ako je uvedené vyššie, kľúčovou súčasťou nášho investičného procesu je posudzovanie a podpora efektívneho riadenia spoločností a emitentov zastúpených v portfóliách, ktoré spravujeme v mene našich klientov.

Zapájanie portfóliových spoločností a emitentov sa uskutočňuje v rôznych triedach aktív a môže sa líšiť podľa investičných tímov. Tím Global Stewardship spoločnosti Goldman Sachs Asset Management riadi neustále zlepšovanie nášho globálneho prístupu k hlasovaniu v zastúpení a zapojenia spoločností a odvetví. Global Stewardship Team vytvára ročný zoznam oblastí pozornosti na základe pozorovania miestneho trhu a nových osvedčených postupov. Zoznam oblastí pozornosti slúži ako rámec pre úsilie tímu Stewardship Team o zapojenie, je relevantný pre všetky spoločnosti a sektory a bude zahŕňať záležitosti v environmentálnej a sociálnej oblasti a oblasti správy a riadenia, ktoré považujeme za zásadné z hľadiska potenciálnych nepriaznivých vplyvov.

Uverejnili sme Náš prístup k spravovaniu v súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2017/828 a jej vykonávacích opatrení (smernica o právach akcionárov II), kde sú uvedené ďalšie podrobnosti o našom prístupe k zapájaniu.

Dodržiavanie kódexov a noriem zodpovedného podnikania 

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management neustále monitoruje vznikajúce problémy, vývoj právnych predpisov, obavy kľúčových zainteresovaných strán, ako aj osvedčené postupy týkajúce sa riadenia environmentálnych a sociálnych rizík. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami preskúmavame a aktualizujeme našu správu Globálna politika povereného hlasovania a zoznam zameraný na spoluprácu s ohľadom na novo vznikajúce problémy a vyvíjajúce sa environmentálne a sociálne problémy.

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management priamo alebo prostredníctvom svojich miestnych pobočiek pre správu aktív podporuje aktívnu spoluprácu prostredníctvom rôznych členstiev a pridružených organizácií, ako sú napr.:
 • Investor Stewardship Group (Skupina investičného správcovstva) – signatár od roku 2018
 • Japan Stewardship Code (Kódex správcovstva v Japonsku) – signatár od roku 2014 
 • Japan 30% Club – člen od roku 2020
 • Singapore Stewardship Principles (Singapurské zásady správcovstva) – signatár od roku 2016
 • UK Stewardship Code 2020 (Kódex správcovstva vo VB) – signatár od roku 2020
 • Sustainability Accounting Standards Board (Rada pre účtovné štandardy pre udržateľnosť) (SASB) – člen od roku 2018 a 2 kreslá v Poradnej skupine investorov 
 • UN Principles for Responsible Investing (Zásady zodpovedného investovania vypracované OSN) – signatár od roku 2011

Informácie o začlenení rizika ohrozujúceho udržateľnosť do politík odmeňovania*

Naše zásady odmeňovania stanovujú jasné finančné a nefinančné výkonnostné ciele, ktoré sú v súlade s celkovou stratégiou spoločnosti Goldman Sachs Asset Management. Posudzujeme ciele, aby sme zabezpečili, že odmeňovanie bude riadne prepojené s výkonom jednotlivca, tímu a spoločnosti. Výkonnosť našich manažérov portfólia je priamo spojená s relatívnou výkonnosťou spravovaných fondov, čo vytvára dlhodobý súlad so záujmami našich klientov. Politika odmeňovania v spoločnosti GSAM B.V podporuje aj zameranie na dôkladné riadenie rizík, ako sú riziká súvisiace s ESG a udržateľnosťou, ako aj finančné, prevádzkové a reputačné riziká. Od našich investičných odborníkov sa konkrétne vyžaduje, aby zahrnuli ciele týkajúce sa udržateľnosti a integráciu rizík ohrozujúcich udržateľnosť. Priebežne zabezpečujeme, aby naši manažéri portfólia dodržiavali regulačné/prospektové usmernenia a záväzky. Považujeme to za neoddeliteľnú súčasť pravidelného riadenia portfólia a rizík a je to súčasťou pravidelného hodnotenia výkonnosti zamestnancov. Toto zameranie pomáha zabezpečiť, aby zamestnanci neboli prostredníctvom odmeňovania podnecovaní k nadmernému riskovaniu a aby zvážili podstatné riziká pre spoločnosť Goldman Sachs Asset Management a jej klientov. Aby sme ešte viac zosúladili záujmy zamestnancov so záujmami našich klientov, uplatňujeme variabilné odmeňovanie, ktoré nám umožňuje dať odmenu vo forme akcií vo fondoch spravovaných spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management.
 
*Platí pre niektorých zamestnancov v určitých divíziách a oddeleniach spoločnosti.

Transparentnosť environmentálnych alebo sociálnych vlastností podporovaných fondmi a samostatne spravovanými účtami Goldman Sachs Asset Management a udržateľný investičný cieľ fondov a samostatne spravovaných účtov Goldman Sachs Asset Management

V súlade s článkom 10 nariadenia SFDR informácie špecifické pre jednotlivé produkty týkajúce sa i) environmentálnych alebo sociálnych vlastností podporovaných fondmi Goldman Sachs Asset Management podľa článku 8 a metodík, ktoré sa používajú na posudzovanie, meranie a monitorovanie týchto vlastností a ii) udržateľného investičného cieľa fondov Goldman Sachs Asset Management podľa článku 9 a metodík, ktoré sa používajú na posudzovanie, meranie a monitorovanie týchto cieľov, nájdete v Knižnici fondov. V prípade oddelene spravovaných účtov sú informácie o konkrétnych produktoch k dispozícii na klientskom portáli GSAM. 

Posledná výročná správa portfólia obsahuje vyhlásenie, že environmentálne alebo sociálne vlastnosti podporované portfóliami Goldman Sachs Asset Management podľa článku 8 a udržateľný investičný cieľ Goldman Sachs Asset Management podľa článku 9, ako sa uvádza v zverejnených informáciách o produktoch, boli za vykazované obdobie dosiahnuté.

História revízií stránky

Verzia 1, marec 2021 (nová stránka)
Verzia 2, marec 2024 (odstránenie odkazov na Politiku zodpovedného investovania Goldman Sachs Asset Management B.V.)