Strúhanka

Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní

Táto stránka obsahuje všetky informácie týkajúce sa implementácie SFDR spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management B.V. (Goldman Sachs Asset Management).

Nariadenie SFDR sa na nás vzťahuje, pretože spravujeme UCITS a ďalšie fondy, čo z nás robí účastníka trhu podľa definície nariadenia SFDR. Poskytujeme tiež investičné poradenstvo, čo znamená, že sme tiež finančným poradcom v zmysle nariadenia SFDR.

Táto stránka obsahuje informácie o:

Začlenenie zásad rizík udržateľnosti do investičného rozhodovania

Sme presvedčení, že dôsledná integrácia environmentálnych, sociálnych a správnych faktorov (ESG) prospieva spoločnosti i životnému prostrediu. Okrem toho nám umožňuje odhaliť potenciálnu hodnotu, a to vďaka tomu, že identifikujeme súvisiace riziká a príležitosti. V časti o integrácii ESG v zásadách zodpovedného investovania správcovskej spoločnosti je podrobne popísané, akým spôsobom začleňujeme riziká udržateľnosti do nášho procesu investičného rozhodovania.

Zásady odmeňovania a integrácie rizika udržateľnosti

Naše zásady odmeňovania sú založené na finančných i nefinančných cieľoch, ktoré sú v súlade s celkovou stratégiou  spoločnosti Goldman Sachs Asset Management. Tieto ciele vyhodnocujeme, aby sme zabezpečili, že odmeňovanie bude riadne spojené s výkonom jednotlivca, tímu a firmy. Výkon našich portfólio manažérov je priamo spojený s relatívnou výkonnosťou spravovaných fondov, čo prináša dlhodobé zladenie so záujmami našich klientov. Zásady odmeňovania tiež podporujú dôraz na starostlivé riadenie rizík ako sú riziká spojené s ESG a udržateľnosťou, ako aj finančné, prevádzkové a reputačné riziká. Tým zabezpečujeme, aby odmeňovanie nenabádalo našich zamestnancov podstupovať nadmerné riziká a aby ich viedlo k zváženiu podstatných rizík pre nás i našich klientov. Aby sme ďalej zladili záujmy zamestnancov so záujmami našich klientov, umožňujeme variabilné odmeny vo forme podielov vo fondoch spravovaných našou spoločnosťou.

Nepříznivý vplyv na udržateľnosť na úrovni subjektu

V rámci nášho prístupu k zodpovednému investovaniu sa snažíme zmierniť negatívne dopady našich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Tieto negatívne dopady sa tiež nazývajú nepriaznivé dopady, pričom najvýznamnejšie nepriaznivé dopady sa označujú ako hlavné nepriaznivé dopady. Tieto hlavné nepriaznivé dopady sa môžu vyskytovať v rôznych oblastiach, napríklad v súvislosti so životným prostredím, sociálnymi a zamestnaneckými záležitosťami, ľudskými právami, korupciou a úplatkárstvom. V nasledujúcom vyhlásení uvádzame viac informácií o našom celkovom prístupe k identifikácii, stanoveniu priorít a riešeniu hlavných negatívnych dopadov našich investičných rozhodnutí na rôzne faktory udržateľnosti.

Zverejňovanie informácií o fondoch a mandátoch v súvislosti s udržateľnosťou

Dňa 10. marca 2021 vstúpila do platnosti úroveň 1 SFDR. Táto úroveň zahŕňala požiadavky na zverejňovanie informácií na vysokej úrovni na úrovni subjektov a produktov. Na úrovni produktov boli správcovia aktív povinní zvážiť relevantné zverejnenie informácií o svojich produktoch podľa článkov 6, 8 alebo 9:
  • Článok 9 sa vzťahuje na produkty, ktoré majú udržateľný investičný cieľ podľa SFDR
  • Článok 8 sa vzťahuje na produkty, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky a zároveň dodržiavajú postupy dobrej správy podľa SFDR
  • Článok 6 sa vzťahuje na produkty, ktoré buď zahŕňajú riziká udržateľnosti do investičných rozhodnutí, alebo vysvetľujú, prečo tak nerobia
Od 1. januára 2023 platia regulačné technické štandardy (RTS) alebo úroveň 2 SFDR. Tá zahŕňa oveľa podrobnejšie požiadavky na zverejňovanie informácií na úrovni produktov a subjektov a jej cieľom je poskytnúť investorom všetky informácie potrebné na posúdenie charakteristík udržateľnosti produktu. Najdôležitejšími informáciami o konkrétnom produkte sú predzmluvné informácie, pravidelné informácie a informácie na internetových stránkach.
Konkrétne produktové informácie našich s fondov nájdete v časti „Informácie týkajúce sa udržateľnosti“ na stránkach s podrobnosťami o fonde, ktoré sú prístupné cez Prehľad fondov a v sekcii Povinne zverejňované informácie.
Informácie o konkrétnych produktoch pre mandáty boli zdieľané priamo s klientmi.

Zverejňovanie informácií v pravidelných správach

SFDR vyžaduje, aby spoločnosť Goldman Sachs Asset Management vo svojich predzmluvných informáciách transparentne zverejňovala všetky environmentálne alebo sociálne charakteristiky konkrétneho fondu alebo mandátu alebo aby bola transparentná v prípade, že určitý fond alebo mandát má udržateľný investičný cieľ. SFDR tiež zahŕňa transparentnosť týchto tém spätne, a to informovaním investorov a mandantov o tom, či boli splnené environmentálne a sociálne charakteristiky alebo udržateľný investičný cieľ fondu alebo mandátu.
V prípade fondov sa tieto informácie nachádzajú vo výročných správach s referenčnými obdobiami počnúc 31. marcom 2021.
Pre klientov s mandátom bola priamo klientom zdieľaná pravidelná správa týkajúca sa ročného referenčného obdobia počínajúc 10. marcom 2021.

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na udržateľnosť

Názov subjektu FMP: Goldman Sachs Asset Management B.V.

Identifikátor právneho subjektu: 54930031LV6Z8OHO6762

Názov subjektu FMP: Goldman Sachs Asset Management B.V. Identifikátor právneho subjektu: 54930031LV6Z8OHO6762 zvažuje hlavné nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.
Toto vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti sa vzťahuje na referenčné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. V roku 2023 až do 30. júna sa po meraní prvých referenčných období (1. štvrťrok 2022 – 4. štvrťrok 2022) vykoná kvantitatívne hlásenie ukazovateľov nepriaznivých vplyvov z tabuľky 1 a všetkých príslušných ukazovateľov z tabuľky 2 a 3 prílohy Aktu I v delegovanej právomoci SFDR za toto referenčné obdobie.
Na zmiernenie hlavných nepriaznivých dopadov používame kombináciu činností. Medzi najvýznamnejšie patrí zapojenie, hlasovanie a negatívny screening Výber činností (ich kombinácie), ktoré použijeme, závisí od povahy vplyvu a tiež od konkrétneho kontextu investície, ktorá spôsobuje nepriaznivý vplyv. Obmedzenie spoločností z nášho investovateľného súboru na základe negatívneho screeningu znamená, že ich už nemôžeme ovplyvniť, aby zmiernili svoje nepriaznivé dopady. Z tohto dôvodu dávame, pokiaľ je to možné, prednosť začlenenia a zapojenia pred vylúčením. Okrem obmedzení, ktoré sú vyžadované zákonom, obmedzujeme spoločnosti zapojené do konkrétnych obchodných činností av prípade fondov podľa článkov 8 a 9 môžeme obmedziť spoločnosti, pokiaľ sa predpokladá, že tieto spoločnosti porušujú globálne normy bez toho, aby došlo k dostatočnej náprave. Okrem toho máme ďalšie požiadavky a obmedzenia pre naše stratégie udržateľnosti a vplyvu. Okrem toho máme ďalšie požiadavky a obmedzenia pre naše stratégie udržateľnosti a vplyvu. Viac informácií o týchto dodatočných požiadavkách a obmedzeniach nájdete v našich Zásadách zodpovedného investovania.

Popis zásad pro určenie a uprednostnenie hlavných nepriaznivých dopadov na faktory udržateľnosti

Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V. (Goldman Sachs Asset Management) vypracovala a zaviedla prísne zásady pre identifikáciu, stanovenie priorít a riešenie hlavných nepriaznivých dopadov. Nižšie je uvedený stručný prehľad týchto zásad, ktoré sú podrobnejšie popísané v zásadách zodpovedného investovania Goldman Sachs Asset Management. Posledná verzia týchto zásad bola schválená v marci 2023. Dokument zásad obsahuje aj viac informácií o riadení zodpovedného investovania v rámci Goldman Sachs Asset Management a o úlohe rôznych riadiacich orgánov, vrátane výboru Goldman Sachs Asset Management ESG, ktorý poskytuje podrobnejšie informácie o tom, ako je rozdelená zodpovednosť za vykonávanie týchto zásad.

Obmedzujúce kritériá

Goldman Sachs Asset Management vypracovala kritériá zodpovedného investovania založené na normách, ktoré musia emitenti dodržiavať. Tieto kritériá sú odrazom príslušných zákonov, našich hodnôt a medzinárodne uznávaných štandardov, ako sú zásady OSN Global Compact a smernice OECD pre nadnárodné firmy. Kritériá odrážajú minimálne požiadavky, ktoré musia subjekty, do ktorých investujeme, spĺňať, a sú pravidelne aktualizované a revidované. Pre finančné produkty s cieľom udržateľného investovania navyše platia ďalšie obmedzujúce kritériá, ktoré majú ďalej zmierniť nepriaznivé dopady v súlade s cieľmi týchto finančných produktov. Podrobné informácie o kritériách, zdôvodnení a použití nájdete v zásadách zodpovedného investovania Goldman Sachs Asset Management a v zásadách Goldman Sachs Asset Management RI Viewpoint.

Skôr ako začneme analyzovať a vyberať jednotlivé investície, vytvoríme si názor na investičné prostredie všeobecne a ten aplikujeme na všetky naše aktíva, kde je to možné a vykonateľné. V prípade, že existujú silné náznaky, že emitent možno nesplnil niektorý z našich minimálnych požiadaviek, musí Goldman Sachs Asset Management určiť, či ide o porušenie. Tieto informácie o možných porušeniach môžu pochádzať od externých poskytovateľov výskumu ESG alebo zo zapojenia Goldman Sachs Asset Management, od vlastných investičných zamestnancov Goldman Sachs Asset Management alebo od iných strán, ako sú nevládne organizácie alebo mediálne zdroje. Uplatňujeme prístup zahŕňania pred vylučovaním, a preto najprv posudzujeme, či je možné s danou firmou spolupracovať na zmiernení nepriaznivých dopadov. Goldman Sachs Asset Management dodržiava centrálne spravovaný zoznam platných obmedzení investičného prostredia. Náš zoznam vylúčených investícií je verejne dostupný na našich webových stránkach.

V prípade zásadných nepriaznivých dopadov, ktoré nepredstavujú porušenie kritérií zodpovedného investovania Goldman Sachs Asset Management založených na normách, sa navyše snažíme tieto dopady zmierniť prostredníctvom našich hlasovacích rozhodnutí a tematického zapojenia. Nedávame prednosť jednému hlavnému nepriaznivému dopadu pred druhým, ale uprednostňujeme zdroje, ktoré prideľujeme na riešenie hlavných nepriaznivých dopadov, na základe najvyššieho materiálneho dopadu na spoločnosť alebo životné prostredie a tam, kde veríme, že naše úsilie o zapojení môže viesť k pozitívnej zmene. To je ďalej opísané v nasledujúcej časti, kde zhrňujeme naše zásady zapojenia.

Použité zdroje dát
Veríme v kombináciu našich vlastných odborných znalostí s údajmi ESG, ktoré ponúkajú externí poskytovatelia. Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe je k dispozícii široká škála poskytovateľov dát, snažíme sa vybrať najvhodnejších poskytovateľov dát na rôzne účely, na ktoré potrebujeme dáta alebo informácie.
Naše vlastné indikátory ESG sú založené na dátach pochádzajúcich od troch nezávislých poskytovateľov: Sustainalytics, Refinitiv a TruValueLabs. Na analýzu firiem sa tiež môžu použiť ďalšie zdroje informácií vrátane firemných výročných správ, publikácií mimovládnych organizácií, mediálnych správ alebo informácií získaných prostredníctvom interakcií s firmami. Medzi ďalších poskytovateľov dát, ktoré sa dajú použiť na analýzu investícií alebo na vykazovanie, patria okrem iného MSCI, ISS, Refinitiv, Bloomberg a Factiva. Pokiaľ nie sú údaje z niektorého z týchto zdrojov ľahko dostupné, budeme so spoločnosťou spolupracovať, aby sme získali potrebné údaje na základe maximálneho úsilia a/alebo urobíme primerané predpoklady o úrovni a dopade týchto údajov.
Náš nástroj indikátorov ESG používa rôzne druhy dát  z rozmanitých verejných zdrojov vrátane Svetovej banky, Organizácie spojených národov a ďalších mimovládnych organizácií. Zahŕňa aj dáta z nástroja MarketPsych.
Na účely podávania správ o zladení PAI a EUT využívame údaje Sustainalytics.

Zásady zapojenia

Globálny tím pre správu sa zameriava na proaktívne zapojenie založené na výsledkoch a snaží sa presadzovať osvedčené postupy. Iniciatívy v oblasti zapojenia sú neustále preskúmavané, vylepšované a monitorované, aby sa zabezpečilo, že zahŕňajú aktuálne problémy a vyvíjajúce sa názory na kľúčové environmentálne, sociálne a administratívne témy. Globálny tím pre správu vytvára každoročne zoznam cieľov, ktorý odráža tematické priority globálneho tímu pre správu a riadi hlasovanie a úsilie o zapojenie. Globálny tím pre správu je tiež zodpovedný za vlastný prístup investičného poradcu k identifikácii a vyhodnocovaniu subjektov porušujúcich globálne normy a emitentov, ktorí môžu byť zapojení do zlých praktík správy a riadenia, ako je popísané vyššie.
Kľúčovou súčasťou investičného procesu je hodnotenie a podpora efektívneho riadenia spoločností a emitentov zastúpených v portfóliu. Úlohy vykonávané globálnym tímom pre správu sú navrhnuté tak, aby dopĺňali úlohy vykonávané našimi investičnými tímami. Vzhľadom na to, že sme súčasťou spoločnosti Goldman Sachs Asset Management, odkazujeme na politiku angažovanosti, ktorá je zverejnená v súlade s požiadavkami smernice (EÚ) 2017/828 a jej vykonávacích opatrení (smernica o právach akcionárov II) a ktorá poskytuje ďalšie podrobnosti o našom prístupu k angažovanosti.
Hlasovanie
Hlasovanie v zastúpení a analýza otázok správy a riadenia spoločností všeobecne sú dôležitými prvkami služieb správy portfólia, ktoré poskytujeme našim klientom, ktorí nás poverili, aby sme tieto záležitosti riešili v ich mene. Medzi naše hlavné zásady pri hlasovaní v zastúpení patrí rozhodovanie v prospech návrhov, ktoré podľa nášho názoru maximalizujú hodnotu spoločnosti pre akcionárov a nie sú ovplyvnené konfliktom záujmov. Tieto zásady odrážajú naše presvedčenie, že dobrá správa a riadenie spoločnosti vytvoria rámec, v ktorom môže byť spoločnosť riadená v záujme svojich akcionárov.

Štvrťročne zverejňujeme našu hlasovaciu aktivitu pre aktíva klientov držané v holandských podielových fondoch, belgických fondoch a luxemburských SICAV, ktoré spravuje Goldman Sachs Asset Management.

Odkazy na medzinárodné normy

Sme presvedčení, že súčasťou zodpovedného investovania je aktívne prispievanie a spolupráca s ostatnými účastníkmi investičného hodnotového reťazca na ďalšom rozvoji tejto oblasti. Preto podporujeme príslušné štandardy a vyhlásenia. Sme zároveň aktívnymi členmi a signatármi rôznych sietí a iniciatív zodpovedného investovania.
Ďalej zohľadňujeme mnoho kódexov zodpovedného správania a medzinárodne uznávaných štandardov pre hĺbkovú kontrolu a podávanie správ. Príklady štandardov, ktoré zohľadňujeme pri tvorbe a vykonávaní našej politiky na investičnej úrovni, sú Equator Principles, zásady iniciatívy OSN Global Compact a Smernice Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné firmy. Príklady kódexov a iniciatív zodpovedného podnikania, ktoré sme podporili alebo sme ich signatármi, sú Princípy zodpovedného investovania, Climate Action 100+ alebo Dutch Stewardship Code.
Súlad s cieľmi Parížskej dohody

Globálne otepľovanie spôsobuje ďalekosiahle zmeny. Ak neprijmeme rýchle opatrenia, môže to mať nevratné dôsledky pre ekosystémy, poľnohospodárstvo, vodné zdroje, ľudské zdravie a bezpečnosť. V marci 2021 sa spoločnosť Goldman Sachs Asset Management pripojila k iniciatíve Net Zero Asset Manager v rámci IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) a zaviazala sa, že bude podporovať investovanie, ktoré je v súlade s dosiahnutím nulových emisií do roku 2050 alebo skôr. Stanovíme dočasný cieľ pre podiel aktív, ktoré sa majú spravovať v súlade s dosiahnutím nulových emisií do roku 2050 alebo skôr, a budeme sa usilovať o to, aby sa tento rozsah postupom času zvyšoval. Naším cieľom je maximalizovať dopady do reálnej ekonomiky. To znamená, že dávame prednosť prístupom a metódam, ktoré majú najväčšiu šancu dosiahnuť zníženie emisií v reálnej ekonomike Dávame napríklad prednosť začleneniu firiem do investičného prostredia pred ich vylúčením. Využívame na to aktívne riadenie s cieľom motivovať emitentov a štáty k spravodlivému prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo a investovať do zelených riešení, ktoré prispievajú k zmierneniu zmeny klímy a prispôsobeniu sa jej dopadom.

Historické porovnanie

Splatnosť v júni 2024.