Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o SFDR

25.03.2021

Na implementáciu prvej fázy nariadenia o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou (SFDR) sme sa pripravovali už dlho. Význam a prínosy spoločensky zodpovedného investovania zdôrazňujeme totiž už mnoho rokov, prvý NN fond so zodpovednou stratégiou bol predstavený už v roku 1999. Dnes už máme environmentálne, sociálne a správne (ESG) faktory implementované vo viac ako 74 % aktív v správe. Ale to je len začiatok.

SFDR je len jednou časťou akčného plánu EÚ pre udržateľné financie, ktorý má presmerovať kapitálové toky smerom k udržateľným investíciám. Výsledný rámec predpisov si kladie za cieľ zjednodušiť kritériá, ktoré správcovia aktív používajú na definovanie, meranie a vykazovanie atribútov udržateľnosti svojich ekonomických aktivít. Tento akčný plán načrtáva niekoľko reforiem v troch hlavných oblastiach:

 • preorientovanie kapitálových tokov smerom k udržateľným investíciám,
 • začleňovanie udržateľnosti do riadenia rizík,
 • podpora transparentnosti a dlhodobých výsledkov finančných a ekonomických aktivít.

 

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o SFDR

 1. Aké sú harmonogramy implementácie a aké sú rozdiely medzi prvou a druhou fázou?
 2. Existujú v SFDR rôzne požiadavky na správcov aktív, ako je NN IP, a vlastníkov aktív, ako sú penzijné fondy?
 3. Aké sú rozdiely medzi klasifikáciami podľa článkov 6, 8 a 9?
 4. Existuje definícia "udržateľných cieľov" a môžu byť tieto ciele kvalitatívne i kvantitatívne?
 5. Je možné portfólio klasifikovať podľa článku 8, hoci kritériá nespĺňajú všetky základné tituly v portfóliu?
 6. Ako bolo možné klasifikovať produkty do 10. marca, keď boli regulačné technické normy (RTS) zverejnené ešte len na začiatku februára?
 7. Je pravda, že produkty podľa článku 6 nemusia poskytovať informácie o zladení s taxonómiou EÚ, zatiaľ čo produkty podľa článkov 8 a 9 musia?
 8. Čo presne je európsky jednotný prístupový bod?
 9. Ktorá ďalšie nariadenia by sme mali sledovať, či na nich odkazovať pre plné porozumenie dátovému prostrediu?
 10. Ako toto nariadenie ovplyvňuje investície do fondov/firiem mimo Európy?

 

1. Aké sú harmonogramy implementácie a aké sú rozdiely medzi prvou a druhou fázou?

Očakáva sa, že implementácia SFDR potrvá od 10. marca 2021 najmenej do konca roka 2022. Počas prvej fázy sú správcovia aktív povinní implementovať legislatívu SFDR úrovne 1. Táto legislatíva stanovuje definície pre roztriedenie investičných fondov a mandátov do troch kategórií, ktoré odrážajú úroveň transparentnosti ohľadom udržateľnosti investícií. Čím vyššiu klasifikáciu (článok 6, 8 a 9) fond má, tým viac informácií musí byť o fonde zverejňovaných. Správcovia aktív sú v tomto ohľade tiež povinní upraviť svoju dokumentáciu, marketingové materiály, webové stránky a vykazovanie. Legislatíva SFDR úrovne 1 je konečná a nadobudla platnosť 10. marca 2021.

V druhej fáze sú správcovia aktív povinní implementovať legislatívu SFDR úrovne 2. Vďaka tomu budú poskytovať viac podrobností o obsahu, metodikách aj pri zverejňovaní informácií, čo zahŕňa napríklad metriky týkajúce sa klímy alebo metriky týkajúce sa ľudských práv. Záverečná správa európskych orgánov dohľadu (ESA) s návrhom požiadaviek pre úroveň 2 (regulačné technické normy, RTS) bola zverejnená dňa 4. februára 2021 a očakáva sa, že bude schválená a následne implementovaná s účinnosťou od 1. januára 2022.

 

2. Existujú v SFDR rôzne požiadavky na správcov aktív, ako je NN IP, a vlastníkov aktív, ako sú penzijné fondy?

Nariadenie SFDR vo všeobecnej rovine stanovuje požiadavky na základe produktov, ktoré ponúkate, alebo služieb, ktoré poskytujete. Výsledkom sú definície subjektov, a to buď účastníka finančného trhu –  ako sú sprostredkovatelia penzijných produktov a správcovia fondov –  alebo finančného poradcu. Existujú určité rozdiely, ale celkové požiadavky sú rovnaké. Očakávame však, že budú existovať rozdiely vo výklade a implementácii týchto požiadaviek kvôli odlišnej povahe týchto spoločností.

 

3. Aké sú rozdiely medzi klasifikáciami podľa článkov 6, 8 a 9?

Klasifikácia v podstate vypovedá o úrovni integrácie udržateľnosti do našich fondov. V NN IP sme pripravili metodiku klasifikácie s využitím právnych požiadaviek, klasifikovali fondy a na základe klasifikácie sme pripravili požadované informácie.

Článok 6 SFDR sa zameriava na otázku, či budú pri prijímaní investičných rozhodnutí zohľadnené riziká udržateľnosti alebo nie. Na základe toho, čo v súčasnej dobe stanovujú právne predpisy, si to vykladáme tak, že fondy klasifikované podľa článku 6 nesmú vo svojom názve používať výrazy "ESG" alebo "udržateľnosť" ani nesmú byť propagované ako udržateľné. Stále však existuje veľa otázok ohľadom pomenovania aj toho, čo všetko predstavuje propagáciu. V januári tohto roku zaslali európske orgány dohľadu (ESA) Európskej komisii list, ktorý tieto otázky zahŕňal. Sme toho názoru, že pokyny týkajúce sa týchto záležitostí môžu byť pre trh prínosné.

Požiadavky článku 8 idú o krok ďalej. Okrem zohľadnenia rizík udržateľnosti obsahujú ďalšie požiadavky na podporu environmentálnych a/alebo sociálnych vlastností a podmienku, že je možné investovať iba do firiem, ktoré uplatňujú postupy udržateľného riadenia. Informácie sa musia zamerať na vysvetlenie environmentálnych a/alebo sociálnych vlastností, prípadne použiť referenčný index. Ak je referenčný index použitý, je potrebné uviesť o ňom ďalšie informácie. Metodika spoločnosti NN IP podľa článku 8 zahŕňa ustanovenia o začlenení environmentálnych, sociálnych a správnych charakteristík do každého investičného rozhodnutia a stanovuje tiež požiadavky na udržateľné riadenie firiem, do ktorých sa investuje.

Článok 9 SFDR opäť zvyšuje latku. Zameriava sa na udržateľné investície ako špecifický cieľ fondu. Čo predstavuje udržateľnú investíciu, je definované v SFDR. Požiadavky na informácie zverejňované podľa článku 9 sú rovnako spojené s indexom, ak je použitý. Naša metodika v NN IP je tiež prísnejšia. Napríklad naše fondy podľa článku 9 majú prísnejšie požiadavky, či už sa jedná o hodnotenie pozitívneho príspevku k udržateľnému rozvoju alebo o náš systém hodnotenia kontroverzie týkajúcej sa udržateľného riadenia.

 

4. Existuje definícia "udržateľných cieľov" a môžu byť tieto ciele kvalitatívne i kvantitatívne?

SFDR neobsahuje definíciu toho, čo v skutočnosti predstavuje udržateľné ciele, existuje však všeobecná definícia udržateľnej investície. Jedná sa o investície do ekonomických aktivít, ktoré prispievajú k environmentálnemu alebo sociálnemu cieľu. Je dôležité si uvedomiť, že pojem udržateľný cieľ sa vzťahuje k finančným produktom podľa článku 9. V tomto kontexte sa teda jedná o cieľ zabezpečiť, aby investície mali jasnú väzbu na udržateľnosť, či už prostredníctvom jednotlivých investícií, alebo produktu ako celku. Podľa našej interpretácie požiadaviek môže byť udržateľný cieľ kvalitatívny a/alebo kvantitatívny.

 

5. Je možné portfólio klasifikovať podľa článku 8, hoci kritériá nespĺňajú všetky základné tituly v portfóliu?

Podľa nášho názoru sa klasifikácia týka predovšetkým environmentálnych a sociálnych vlastností, ktoré sú podporované na úrovni portfólia, a investičného rozhodovacieho procesu pre výber základných cenných papierov. V tomto zmysle je teda možné portfólio klasifikovať podľa článku 8, aj keď kritériá nespĺňajú všetky tituly v portfóliu. Ďalším dôvodom pre tento výklad je, že nechceme vylúčiť subjekty, ktoré sa naozaj snažia splniť dané kritéria, ale zatiaľ sa im to ešte nepodarilo. Ide teda o to, do akej miery sú environmentálne a sociálne faktory súčasťou procesu hodnotenia a výberu, a o úlohe, ktorú tieto faktory zohrávajú pri konštrukcii portfólia. Napríklad u štátnych dlhopisov možno tvrdiť, že hodnotenie krajiny podľa ukazovateľov, ako je zdravie, vzdelávanie alebo ekologická politika, sú sociálne a environmentálne charakteristiky, ktoré možno začleniť do investičného procesu správcu aktív.

 

6. Ako bolo možné klasifikovať produkty do 10. marca, keď boli regulačné technické normy (RTS) zverejnené ešte len na začiatku februára?

Hoci bolo RTS publikované necelé dva mesiace pred zavedením SFDR úrovne 1, nejedná sa o veľký problém. A to preto, že jeho rozšírené požiadavky, ktoré sa týkajú úrovne podrobností a zverejňovaných informácií, nemusia byť splnené pred implementáciou úrovne 1. Na konci roka 2019 bol zverejnený prehľad toho, čo sa požaduje pre úroveň 1, a na tom sa správcovia aktív a poradcovia snažili pracovať. Cieľom pre splnenie rozšírených požiadaviek RTS, pokiaľ ide o úroveň podrobností niektorých zverejňovaných informácií a ďalších požiadaviek týkajúcich sa ukazovateľov nepriaznivých vplyvov, je až 1. januára 2022.

 

7. Je pravda, že produkty podľa článku 6 nemusia poskytovať informácie o zladení s taxonómiou EÚ, zatiaľ čo produkty podľa článkov 8 a 9 musia?

Áno, produkty podľa článku 6 nemusia vykazovať súlad s taxonómiou EÚ, ale na produkty podľa článkov 8 a 9 sa tieto požiadavky vzťahujú. Patrí medzi nich napríklad uplatňovanie zásady "významne nepoškodzovať" u investícií, ktoré zohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné ekonomické aktivity. Pokiaľ ide o harmonogramy, nemyslíme si, že požiadavky na produkty podľa článkov 8 a 9 bolo nutné plne zladiť s taxonómiou EÚ 10. marca 2021, kedy nadobudlo platnosť SFDR úrovne 1. Nariadenie EÚ o taxonómii (EÚ Taxonomy Regulation) nadobudne platnosť až 1. januára 2022. Tiež kritériá pre prijateľnosť podľa taxonómie EÚ a mieru zladenia s taxonómiou môžu byť pridané neskôr.

 

8. Čo presne je európsky jednotný prístupový bod?

Európsky jednotný prístupový bod (European Single Access Point, ESAP) je jednou z iniciatív vytýčených Európskou komisiou v jej akčnom pláne Únie kapitálových trhov (Capital Markets Union, CMU). V tomto pláne Európska komisia načrtáva potrebu celoeurópskej platformy, ktorá bude poskytovať investorom bezproblémový prístup k informáciám o firmách, a to ako finančným, tak týkajúcich sa udržateľnosti. Vzhľadom na vysokú závislosť na dátach vyplývajúcich z rôznych legislatívnych vývojov v oblasti udržateľného financovania, ako sú SFDR a nariadenia EÚ o taxonómii, bude nadobúdať ESAP čoraz väčšiu dôležitosť. V súčasnej dobe prebiehajú o tejto téme diskusie. My sa však domnievame, že zrejme nejakú dobu potrvá, než bude ESAP funkčný. To znamená, že trhové subjekty musia zabezpečiť, aby mali ďalšie zdroje dát, a tak mohli plniť požiadavky nariadenia SFDR a nariadenia o taxonómii v nasledujúcich rokoch.

 

9. Ktorá ďalšie nariadenia by sme mali sledovať, či na nich odkazovať pre plné porozumenie dátovému prostrediu?

V rámci oblasti udržateľného financovania v EÚ existuje viacero nariadení, ktoré stanovujú požiadavky na dáta. Okrem SFDR medzi nich patria taxonómia EÚ (klasifikačný systém ekonomických aktivít, ktoré sú prijateľné, a screeningové kritériá na určenie miery zladenia s taxonómiou) a smernice o nefinančných výkazoch (Non-financial Reporting Directive, NFRD), ktoré sú v súčasnej dobe posudzované. Všetky tieto predpisy napríklad vyžadujú, aby dáta boli spoľahlivé, ľahko dostupné, podrobné a vzájomne porovnateľné.

Okrem vyššie spomenutých nariadení existujú aj ďalšie iniciatívy, ako sú EÚ Green Bond Standard a EÚ Ecolabel, ktoré môžu viesť k ďalším požiadavkám na dáta. V rámci EÚ navyše prebiehajú diskusie medzi finančným sektorom a regulačnými orgánmi o potrebe právnych predpisov o dátach ako celku. Zúčastnené strany skúmajú okrem európskeho jednotného prístupového bodu tiež potrebu regulovať poskytovateľov dát o ESG, napríklad zmenou nariadenia CRA (Credit Rating Agency Regulation) alebo samostatným nariadením. Existujú tiež medzinárodné iniciatívy, ako napr. IFRS Global ESG Reporting Standards, ktoré môžu prístup k dátam v EÚ tiež ovplyvniť.

 

10. Ako toto nariadenie ovplyvňuje investície do fondov/firiem mimo Európy?

Očakáva sa, že SFDR bude mať v mnohých prípadoch určitý vplyv na správcov aktív so sídlom mimo EÚ a ich lokálne zastúpenie. Týka sa to napríklad finančných produktov mimo EÚ, ktoré sú uvádzané na trh v EÚ, alebo keď správca aktív so sídlom v EÚ deleguje určité činnosti, ako sú správa portfólia alebo investičné poradenské služby, na správcu aktív so sídlom mimo EÚ. Hoci to nie je špecifikované v SFDR úrovne 1, trh tieto požiadavky očakáva na základe vyhlásenia Európskej komisie o extrateritorialite nariadenia EÚ o taxonómii. Na začiatku roka 2021, európske orgány dohľadu takisto požiadali Európsku komisiu, aby poskytla jasnejšie informácie o exteritoriálnej pôsobnosti nariadenia SFDR

Example Link Ostatné novinky

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right