Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Strúhanka

Investovanie v aktuálnom prostredí zvýšených rizík

12.05.2023
  • Doby nízkej volatility a stabilných korelácií sú preč
  • Základná diverzifikácia medzi akciami a dlhopismi nepredstavuje v súčasnosti dostatočnú ochranu
  • Základom pokročilých investičných stratégií je dynamická alokácia aktív a aktívna správa

Portfólio zložené zo 60 % akcií a 40 % dlhopisov (60/40) je základnou formou diverzifikácie, ktorá bola vhodná pre svet, v ktorom bola volatilita konštantná, korelácia medzi akciami a dlhopismi väčšinou záporná a trhy pokojné. V takom svete už dnes ale bohužiaľ nežijeme a pravdepodobne ani nebudeme. Preto investori musia hľadať ďalšie spôsoby, ako sa chrániť proti prípadným poklesom.

Podľa teórie efektívnych trhov nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Eugena Famy by individuálny investor nemal byť schopný dosahovať lepšie výsledky na efektívnom trhu, na ktorom sú všetky relevantné informácie zahrnuté do cien aktív.

Táto teória pomohla spopularizovať pasívne indexové fondy, ktoré vo všeobecnosti dosahovali lepšie výsledky v období medzi krízou v roku 2008 a pandémiou, kedy trhy a makroprostredie charakterizovala nízka inflácia, väčšinou nulové sadzby, kvantitatívne uvoľňovanie a nízka volatilita. To sa však v roku 2022 zmenilo kvôli prudkému rastu inflácie a agresívnemu sprísňovaniu menovej politiky. Portfólia 60/40 sa náhle vyvíjala katastrofálne.

Pozitívne je, že dnes trhy ponúkajú širšiu škálu cenných papierov a nástrojov, ktoré investorom umožňujú nielen prístup k väčšiemu súboru investičných príležitostí, ale aj možnosť zabezpečovania rozsiahlejšieho súboru rizík. Investori tak majú možnosť začleniť do svojich portfólií toky výnosov, ktoré poskytujú nižšie korelácie s tradičnými triedami aktív.

Stratégie, ktoré sa zameriavajú na medzné riziká výnosov aktív, môžu chrániť pred rizikom poklesov, zatiaľ čo iné môžu byť optimalizované pre asymetrické výnosy a prispievať k celkovej výkonnosti. Jadrom tohto pokročilého prístupu k investovaniu je dynamická alokácia aktív a aktívna správa.

Kvôli meniacej sa makroekonomickej a geopolitickej situácii, formovanej dlhodobými štrukturálnymi trendmi, ktoré označujeme ako 5D – deglobalizácia, digitalizácia, dekarbonizácia, destabilizácia a demografia, je pri zostavovaní portfólia vhodné využívať holistický prístup a zahŕňať verejné aj súkromné aktíva tak, aby sa maximalizovala očakávaná návratnosť investícií upravená o mieru rizika.

 

Čo by mali investori zvažovať pri konštrukcii portfólia

Domnievame sa, že existuje päť dôležitých oblastí, na ktoré by sa investori mali zamerať pri zostavovaní portfólia v dnešnom trhovom prostredí.

Riadenie rizík: Podľa nášho názoru budú riziká poklesov, medzné riziká i vonkajšie šoky v budúcnosti hroziť častejšie ako v predpandemickom svete. Konštrukcia portfólií, ktoré sú schopné odolávať nepriaznivým scenárom a zároveň poskytovať asymetrické výnosy, je dnes cennejšia ako inokedy.

Častá revízia predpokladov: Doby nízkej volatility a stabilných korelácií sú preč – a neočakávame, že sa čoskoro vrátia. Manažéri by mali častejšie vykonávať záťažové testy svojich modelov a revidovať svoje predpoklady a vstupy, aby sa uistili, že sú stále relevantné pre rýchlo sa meniace prostredie.

Zníženie pákového efektu: V súčasnom prostredí vyšších úrokových sadzieb nemajú investori potrebné využívať pákový efekt na dosiahnutie cieľových výnosov. To je dobre. Pákový efekt síce môže výrazne zvýšiť očakávané výnosy, ale rovnako tak môže viesť ku katastrofickým stratám v prípade nepriaznivého scenára.

Dostatočná likvidita: V neistej dobe je likvidita na prvom mieste. Udržiavanie nižšieho pákového efektu a dostatočnej likvidity pomáha portfóliu adekvátne absorbovať neočakávané trhové šoky a investorom zaisťuje dostatok prostriedkov na nové investičné príležitosti.

Zahrnutie verejných aj súkromných aktív: Súkromné a verejné aktíva sa do značnej miery dopĺňajú a pokiaľ sa zohľadní prekrývanie rizikových faktorov, ktorým sú vystavené, môže optimalizácia ich expozície v portfóliu viesť k lepším očakávaným výsledkom v pomere rizika a výnosu.

S rýchlo sa meniacimi ekonomickými a trhovými podmienkami je nutné prispôsobiť prístup ku konštrukcii portfólia novým skutočnostiam. Svetové hospodárske usporiadanie sa mení rovnako ako politické a ekonomické aliancie a neistota je vysoká. Trhy s tovarom sú fragmentované. V geopolitice dochádza k destabilizácii. Sme presvedčení, že zostať dynamický a pohotový je cesta vpred.

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right