Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Investovanie vo svete vyšších úrokových sadzieb

31.10.2023
  • Pasívni investori pravdepodobne nemôžu očakávať vysoké zhodnotenie akcií
  • Kapitál je drahý, čo oprávňuje investorov na selektívnejší prístup k akciám
  • Vyššie sadzby historicky znamenajú vyššie výnosy dlhopisov

Centrálne banky a vlády sa v uplynulých rokoch pokúšali, prevažne v reakcii na pandémiu, naštartovať ekonomiky pomocou bezprecedentných menových a fiškálnych stimulov. Neočakávaným dôsledkom bola inflácia, ktorá si následne vyžiadala reštriktívnu menovú politiku. Investori sa teraz musia pripraviť na nové riziká aj príležitosti vo svete, kde sadzby môžu zostať vyššie po dlhší čas.

 

Akcie: Iné hnacie sily výnosov 

Od konca druhej svetovej vojny pravdepodobne prebehli tri akciové supercykly alebo sekulárne býčie trhy: 1945 – 1968, 1982 – 2000 a 2009 – 2020. Každý cyklus vykazoval kombináciu jedného alebo viacerých z nasledujúcich faktorov: veľmi silný rast, klesajúce úrokové sadzby a nízke počiatočné ocenenie spolu s rastúcimi ziskovými maržami. To prispievalo k vysokým výnosom na akciových trhoch. Znižovala sa aj riziková prémia, pretože riziká klesali s tým, ako vznikali nové medzinárodné inštitúcie a globálny obchodný systém.

Každé z týchto predchádzajúcich období bolo prerušené recesiou, bublinami na trhu aktív a bolestivými korekciami kapitálového trhu. Na počiatku každého supercyklu sme však videli rastúce ocenenie a nižšie úrokové sadzby. Index S&P 500 zaznamenával v priebehu týchto supercyklov silné výnosy, pretože väčšinu práce odviedli normalizácia ocenenia, marže a postupne znižované úrokové sadzby. Dnešné akciové pozadie však vyzerá inak: kapitálové trhy čelia vysokému oceneniu akcií aj vysokým úrokovým sadzbám, ktoré prispievajú k najvyšším nákladom na kapitál za zhruba desať rokov.

Domnievame sa, že v tomto prostredí výnosy z akcií pravdepodobne nebudú dosahovať úroveň z predchádzajúcich supercyklov. Naše modely naznačujú, že výnosy amerických akcií sa budú v nasledujúcom desaťročí pohybovať okolo 8 %. Zo sveta, v ktorom k akciám neexistuje žiadna alternatíva, sme sa posunuli do prostredia, v ktorom rozumné alternatívy existujú, konkrétne vysokokvalitné dlhopisy, napr. firemné dlhopisy investičného stupňa.

Očakávame, že vysoké úrokové sadzby preorientujú trhové preferencie z rastu výnosov na ziskovosť. Súčasne s tým sa z makropohľadu zmenšia rozdiely vo výkonnostiach medzi sektormi, štýlmi, veľkosťami aj regiónmi. Akciové alokácie môžu ťažiť z vyššieho aktívneho rizika, pretože na výkon akcií budú mať väčší vplyv mikrofaktory, ktoré sa vzťahujú skôr na špecifické zdroje rizika a výnosu firiem než na makroekonomické ukazovatele, ako sú beta trhu, beta odvetvia, veľkosť a ocenenie. 

 

Dlhopisy v strede záujmu

Domnievame sa, že rýchly rast sadzieb oživí tradičnú rolu dlhopisov. Vyššie sadzby historicky znamenali vyššie výnosy dlhopisov, čo investorom potenciálne umožňuje zaistiť si do budúcna predvídateľné peňažné toky, zabezpečiť sa proti volatilite akcií a zlepšiť asymetriu výnosov.

Fed pravdepodobne skončil so zvyšovaním sadzieb a s rastom výnosov sa vrátil zaisťovací potenciál dlhopisov so stredne dlhou duráciou. Navyše sa oproti svetu s nulovými úrokovými sadzbami v roku 2020 výrazne zlepšila implikovaná asymetria výnosov týchto dlhopisov. Ceny dlhopisov sú dnes teoreticky menej trestané, ak sadzby vzrastú, a čo je dôležitejšie, sú teoreticky viac odmeňované, ak sadzby klesnú, čo je dnes pravdepodobnejšie.

 

Svet vyšších sadzieb

Podľa nášho názoru žiadny sektor nemá takú systémovú silu, aby mohol ohroziť celkové hospodárske oživenie, a to navzdory všeobecne vyšším nákladom na kapitál. V prípade akcií bude prostredie vyšších sadzieb vyžadovať selektívnejší prístup. Naopak, menšiu rolu pre generovanie nadvýnosu zohrajú makroekonomické ukazovatele. Domnievame sa, že súčasné podmienky na dlhopisových trhoch ponúkajú atraktívnu príležitosť na zaistenie predvídateľných budúcich peňažných tokov.

Zdroj: Taking The High Road: Investing In A Higher-for-Longer Rate World (gsam.com)

Riziká na zváženie

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Investície do akcií podliehajú trhovému riziku, čo znamená, že hodnota cenných papierov, do ktorých investuje, môže stúpať alebo klesať v závislosti od vyhliadok jednotlivých spoločností, konkrétnych odvetví a/alebo všeobecných ekonomických podmienok. Rôzne investičné štýly (napr. „rast“ a „hodnota“) majú tendenciu posúvať sa v prospech a v neprospech a niekedy môže stratégia zaostávať za inými stratégiami, ktoré investujú do podobných tried aktív. Trhová kapitalizácia spoločnosti môže tiež zahŕňať väčšie riziká (napr. spoločnosti s „malou“ alebo „strednou“ kapitalizáciou) než tie, ktoré sú spojené s väčšími, zavedenejšími spoločnosťami a okrem nižšej likvidity môže podliehať prudším alebo nevyspytateľným cenovým pohybom.
Investície do cenných papierov s pevným výnosom podliehajú rizikám spojeným s dlhovými cennými papiermi všeobecne vrátane úverového rizika, rizika likvidity, úrokovej sadzby, predčasného splácania a rizika predĺženia. Ceny dlhopisov sa menia nepriamo k zmenám úrokových sadzieb. Všeobecný rast úrokových sadzieb teda môže mať za následok pokles ceny dlhopisu. Hodnota cenných papierov s premenlivou a pohyblivou úrokovou sadzbou je všeobecne menej citlivá na zmeny úrokových sadzieb než cenné papiere s pevnou úrokovou sadzbou. Cenné papiere s premenlivou a pohyblivou úrokovou sadzbou môžu klesať na hodnote, ak sa úrokové sadzby nepohybujú podľa očakávania. Naopak hodnota cenných papierov s premenlivou sadzbou sa všeobecne nezvýši, ak trhové úrokové sadzby klesnú. Úverové riziko je riziko, že emitent nebude meškať s platbami úrokov a istiny. Kreditné riziko je vyššie pri investovaní do dlhopisov s vysokým výnosom, známych tiež ako podradné dlhopisy. Riziko predčasného splatenia je riziko, že emitent cenného papiera môže splatiť istinu rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Riziko predĺženia je riziko, že emitent cenného papiera môže splácať istinu pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo. Všetky investície s pevným výnosom môžu mať pri spätnom odkupe alebo splatnosti nižšiu hodnotu, než je ich pôvodná cena.

Výše uvedená rizika nepředstavují seznam všech potenciálních rizik. Mohou existovat další rizika, která v současné době nelze předvídat ani zvažovat.

Právne upozornenie

Toto marketingové oznámenie zverejňuje spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská spoločnosť SKIPCP/AIF so sídlom v Holandsku.  Táto marketingová komunikácia má len informačný charakter a vyjadrené pohľady a názory nepredstavujú ponuku alebo výzvu na nákup či predaj cenných papierov alebo na účasť na akejkoľvek investičnej stratégii alebo poskytovaní investičných služieb či investičného výskumu. Hoci sme obsahu tohto marketingového oznámenia venovali náležitú pozornosť, nie je možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, v súvislosti so správnosťou alebo úplnosťou týchto informácií. Informácie uvedené v oznámení sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie uvedené v oznámení sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto Podmienky budú podpísané predajcami, s ktorými nemáme žiadnu zmluvu a nemajú svoje vlastné podmienky. Viac podrobností nájdete v komunikácii nižšie.

Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente odrážajú rad predpokladov a úsudkov k dátumu tejto prezentácie a môžu sa bez upozornenia zmeniť. Tieto prognózy nezohľadňujú konkrétne investičné ciele, obmedzenia, daňovú a finančnú situáciu ani iné potreby konkrétneho klienta. Skutočné údaje sa budú líšiť a nemusia sa tu prejaviť. Tieto predpovede podliehajú vysokej miere neistoty, ktorá môže ovplyvniť skutočný výkon. V súlade s tým by sa tieto prognózy mali považovať len za reprezentatívne pre širokú škálu možných výsledkov. Tieto prognózy sú odhadnuté na základe predpokladov, podliehajú významnej revízii a môžu sa podstatne zmeniť v závislosti od zmeny ekonomických a trhových podmienok. Spoločnosť Goldman Sachs nemá žiadnu povinnosť poskytovať aktualizácie alebo zmeny týchto prognóz. Prípadové štúdie a príklady sú len ilustratívne.

Tieto informácie pojednávajú o všeobecnej trhovej aktivite, priemyselných alebo sektorových trendoch alebo iných široko založených ekonomických, trhových alebo politických podmienkach a nemali by sa vykladať ako výskum alebo investičné poradenstvo. Tento materiál bol pripravený spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management a nie je finančným výskumom ani produktom Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Táto informácia nebola vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, ktorých cieľom je podpora nezávislej finančnej analýzy, a nepodlieha zákazu obchodovania po distribúcii finančného prieskumu. Vyjadrené názory a názory sa môžu líšiť od názorov Goldman Sachs Global Investment Research alebo iných oddelení či divízií Goldman Sachs a jej pridružených spoločností. Investori sú vyzývaní, aby sa pred nákupom alebo predajom akýchkoľvek cenných papierov poradili so svojimi finančnými poradcami. Tieto informácie nemusia byť aktuálne a Goldman Sachs Asset Management nemá povinnosť poskytovať žiadne aktualizácie alebo zmeny.

Vyjadrené pohľady a názory sú len na informačné účely a nepredstavujú odporúčania Goldman Sachs Asset Management na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera. Pohľady a názory sú aktuálne k dátumu tejto prezentácie a môžu sa zmeniť, nemali by byť považované za investičné poradenstvo.

Indexy, na ktoré sa tu odkazuje, boli vybrané, pretože sú dobre známe, ľahko rozpoznateľné investormi a odrážajú tie indexy, o ktorých sa investičný manažér domnieva, čiastočne na základe odbornej praxe, že poskytujú vhodný benchmark, podľa ktorého možno hodnotiť opísanú investíciu alebo širší trh. 

© 2023 Goldman Sachs. Všetka práva vyhradené.

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – apríl 2024

09.04.2024
Komentáre z trhu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – marec 2024

04.03.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right