Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Climate & Environment

19.01.2021

Globálny akciový fond s témou environmentálnej a klimatickej zodpovednosti. Investuje na vyspelých trhoch a zo sektorov preferuje priemysel. Dosahuje zatiaľ priaznivého pomeru výnos / riziko.

Fondovú ponuku spoločnosti NN Investment Partners v ČR a SR tvorí menší počet dlhopisových a zmiešaných fondov aj pestrý výber akciových fondov s regionálnym, globálnym alebo sektorovým profilom. Nižšie si predstavíme globálny akciový fond, ktorý rešpektuje zásady sociálne zodpovedného investovania a cieli na odvetvie prispievajúce k zlepšovaniu životného prostredia alebo riešeniu následkov klimatických zmien. Tuzemským investorom je k dispozícii v základnej eurovej, korunovej a dolarovej triede.

 

Ekológia na prvom mieste

NN (L) Climate & Environment investuje ako tematický globálny akciový fond predovšetkým na vyspelých trhoch do firiem s vysokou až strednou trhovou kapitalizáciou, ktorých činnosť prináša pozitívne ekologické dopady. Často ide o spoločnosti zaoberajúce sa podporou udržateľnosti prírodných zdrojov s ohľadom na zabezpečenie dostatku pitnej vody a kvalitných potravín, využívanie recyklácie aj energetickú transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Fond nesleduje žiadny benchmark a investuje primárne bez geografických a sektorových obmedzení, akokoľvek jeho zameranie vedie k ignorovaniu rozvíjajúcich sa trhov a koncentrácii portfólia do menšieho počtu sektorov GICS. Súčasnú ekologicky zodpovednú stratégiu uplatňuje od decembra 2019, predtým fungoval pod názvom NN (L) Materials ako sektorový fond na suroviny.

Investičný proces vychádza z výberu konkrétnych akciových titulov (stock-picking) a prístupu ku konštrukcii portfólia zdola nahor (bottom-up). Portfólio management verí, že firmy plniace rôzne ekologické ciele budú lepšie zvládať globálne rastúce environmentálne požiadavky regulátorov či spotrebiteľov a prinesú investorom dlhodobú nadvýkonnosť oproti celému akciovému trhu.

Výber spoločností do portfólia zahŕňa posudzovanie vplyvu ich činnosti v štyroch environmentálnych oblastiach: efektívne hospodárenie s vodou (investície do vodnej infraštruktúry), dostatok potravín (inovácie v poľnohospodárstve a distribúcii potravín), nízkouhlíková energetická transformácia (podpora obnoviteľných zdrojov, úsporných technológií či elektromobility) a cirkulárna ekonomika (podpora recyklácie odpadov a produkcie šetrných obalov). Nasleduje analýza plnenia ESG kritérií s cieľom vylúčiť spoločnosti s kontroverzným pôsobením z hľadiska ochrany ľudských práv či životného prostredia, ako aj tie vyrábajúce tabak alebo zbrane. Ďalej sa uskutočňuje klasická finančná analýza zohľadňujúca skôr rastové kritériá, okrem iného úroveň a udržateľnosť ziskovosti, stabilitu peňažných tokov, trvalosť konkurenčných výhod a inovačný potenciál. Fond nemá stanovené prísne investičné limity pre geografickú a sektorovú alokáciu, avšak váha jednej akciovej pozície (z 30 až 60) nesmie presiahnuť 10 %.

 

Dôležitá klimatická agenda

Tabuľky 1 až 3 ukazujú zloženie portfólia portrétovaného fondu z konca novembra podľa svetových regiónov, 10 najväčších pozícií a čiastkových odvetví. Z regionálneho pohľadu investuje fond len na vyspelých trhoch, najmä severoamerických na čele s USA (46 %) a západoeurópskych s jasnou prevahou akciových titulov obchodovaných v krajinách mimo eurozóny, napr. V Nórsku, Dánsku alebo Veľkej Británii. V eurozóne drží okrem iného írske a španielske tituly.

 

 

 

 

Z hlavných sektorov GICS tvoria podľa októbrovej alokácie cez polovicu portfólia protežovaný priemysel a s odstupom nasledujú IT (cca 18 %), suroviny (cca 11 %), necyklický spotrebný tovar (cca 7 %) a zdravotníctvo (cca 6 %). Zo štyroch sledovaných cieľov vykazujú investície fondu najväčšiu expozíciu na nízkouhlíkovú energetickú transformáciu (cca 49 %) a menšie už na efektívne hospodárenie s vodou (cca 23 %), cirkulárnu ekonomiku (cca 16 %) alebo dostatok potravín (cca 12 %).

Portfólio management považuje prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo za kľúčovú stredne až dlhodobú investičnú tému vzhľadom k šancu USA s novým prezidentom Bidenom prijať parížsku klimatickú dohodu aj ku schváleným pravidlám EÚ o udržateľných financiách (nariadenie SFDR) alebo jej širšej Zelenej dohode (Green Deal).

 

Nová stratégia úspešná

Grafy 1 a 2 porovnávajú výkonnosť eurovej aj menovo zaistenej korunovej triedy portrétovaného fondu s eurovou výkonnosťou globálneho akciového indexu MSCI World SRI NR a priemerom konkurencie ekologicky zameraných globálnych akciových fondov za krátke obdobie od decembra 2019, kedy došlo k citeľné zmene stratégie portrétovaného fondu. Použitý index zahŕňa podobne ako fond akcie firiem z vyspelých trhov s nadpriemerným ESG skóre a súčasne vylučuje spoločnosti, ktorých činnosť alebo produkty prinášajú negatívne sociálne a environmentálne vplyvy. Fondu NN (L) Climate & Environment sa od rýchleho aprílového oživenia akciových trhov zrazených Koronavirové krízou podarilo výrazne prekonať spomínaný index a v menšej miere aj priemer konkurencie, za ktorým dočasne zaostal od polovice októbra do začiatku decembra 2020. Dosiahol však nižší volatility. To možno hodnotiť ako počiatočný úspech novej stratégie, hoci u korunové triedy musia investor počítať s dodatočnými nákladmi na zaisťovanie menového rizika.

Podobné závery platia aj po prepočte do koruny v grafoch 3 a 4, porovnávajúcich portrétovaný fond s vybranými konkurentmi, ktoré všetky zreteľne prekonal. Fondy Templeton a KBC pokrývajúce užšiu tému klimatických zmien zaostávali najprv výraznejšie, ale od jesene 2020 si pre zmenu viedli lepšie ako v širšom zmysle ekologické fondy Amundi a BNP Paribas.

Fond NN (L) Climate & Environment poslúži ako zaujímavý doplnok akciovej zložky portfólia pre investorov, ktorí hľadajú priaznivý pomer výnos / riziko a veria v dlhodobú politickú podporu riešenia environmentálnych problémov v EÚ aj USA.

 

 

Zdroj: Časopis FOND SHOP 1/2021

FS0121_2021_Portret_NN (L) Climate Environment.pdf

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right