Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Climate & Environment

19.01.2021

Globálny akciový fond s témou environmentálnej a klimatickej zodpovednosti. Investuje na vyspelých trhoch a zo sektorov preferuje priemysel. Dosahuje zatiaľ priaznivého pomeru výnos / riziko.

Fondovú ponuku spoločnosti NN Investment Partners v ČR a SR tvorí menší počet dlhopisových a zmiešaných fondov aj pestrý výber akciových fondov s regionálnym, globálnym alebo sektorovým profilom. Nižšie si predstavíme globálny akciový fond, ktorý rešpektuje zásady sociálne zodpovedného investovania a cieli na odvetvie prispievajúce k zlepšovaniu životného prostredia alebo riešeniu následkov klimatických zmien. Tuzemským investorom je k dispozícii v základnej eurovej, korunovej a dolarovej triede.

 

Ekológia na prvom mieste

NN (L) Climate & Environment investuje ako tematický globálny akciový fond predovšetkým na vyspelých trhoch do firiem s vysokou až strednou trhovou kapitalizáciou, ktorých činnosť prináša pozitívne ekologické dopady. Často ide o spoločnosti zaoberajúce sa podporou udržateľnosti prírodných zdrojov s ohľadom na zabezpečenie dostatku pitnej vody a kvalitných potravín, využívanie recyklácie aj energetickú transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Fond nesleduje žiadny benchmark a investuje primárne bez geografických a sektorových obmedzení, akokoľvek jeho zameranie vedie k ignorovaniu rozvíjajúcich sa trhov a koncentrácii portfólia do menšieho počtu sektorov GICS. Súčasnú ekologicky zodpovednú stratégiu uplatňuje od decembra 2019, predtým fungoval pod názvom NN (L) Materials ako sektorový fond na suroviny.

Investičný proces vychádza z výberu konkrétnych akciových titulov (stock-picking) a prístupu ku konštrukcii portfólia zdola nahor (bottom-up). Portfólio management verí, že firmy plniace rôzne ekologické ciele budú lepšie zvládať globálne rastúce environmentálne požiadavky regulátorov či spotrebiteľov a prinesú investorom dlhodobú nadvýkonnosť oproti celému akciovému trhu.

Výber spoločností do portfólia zahŕňa posudzovanie vplyvu ich činnosti v štyroch environmentálnych oblastiach: efektívne hospodárenie s vodou (investície do vodnej infraštruktúry), dostatok potravín (inovácie v poľnohospodárstve a distribúcii potravín), nízkouhlíková energetická transformácia (podpora obnoviteľných zdrojov, úsporných technológií či elektromobility) a cirkulárna ekonomika (podpora recyklácie odpadov a produkcie šetrných obalov). Nasleduje analýza plnenia ESG kritérií s cieľom vylúčiť spoločnosti s kontroverzným pôsobením z hľadiska ochrany ľudských práv či životného prostredia, ako aj tie vyrábajúce tabak alebo zbrane. Ďalej sa uskutočňuje klasická finančná analýza zohľadňujúca skôr rastové kritériá, okrem iného úroveň a udržateľnosť ziskovosti, stabilitu peňažných tokov, trvalosť konkurenčných výhod a inovačný potenciál. Fond nemá stanovené prísne investičné limity pre geografickú a sektorovú alokáciu, avšak váha jednej akciovej pozície (z 30 až 60) nesmie presiahnuť 10 %.

 

Dôležitá klimatická agenda

Tabuľky 1 až 3 ukazujú zloženie portfólia portrétovaného fondu z konca novembra podľa svetových regiónov, 10 najväčších pozícií a čiastkových odvetví. Z regionálneho pohľadu investuje fond len na vyspelých trhoch, najmä severoamerických na čele s USA (46 %) a západoeurópskych s jasnou prevahou akciových titulov obchodovaných v krajinách mimo eurozóny, napr. V Nórsku, Dánsku alebo Veľkej Británii. V eurozóne drží okrem iného írske a španielske tituly.

 

 

 

 

Z hlavných sektorov GICS tvoria podľa októbrovej alokácie cez polovicu portfólia protežovaný priemysel a s odstupom nasledujú IT (cca 18 %), suroviny (cca 11 %), necyklický spotrebný tovar (cca 7 %) a zdravotníctvo (cca 6 %). Zo štyroch sledovaných cieľov vykazujú investície fondu najväčšiu expozíciu na nízkouhlíkovú energetickú transformáciu (cca 49 %) a menšie už na efektívne hospodárenie s vodou (cca 23 %), cirkulárnu ekonomiku (cca 16 %) alebo dostatok potravín (cca 12 %).

Portfólio management považuje prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo za kľúčovú stredne až dlhodobú investičnú tému vzhľadom k šancu USA s novým prezidentom Bidenom prijať parížsku klimatickú dohodu aj ku schváleným pravidlám EÚ o udržateľných financiách (nariadenie SFDR) alebo jej širšej Zelenej dohode (Green Deal).

 

Nová stratégia úspešná

Grafy 1 a 2 porovnávajú výkonnosť eurovej aj menovo zaistenej korunovej triedy portrétovaného fondu s eurovou výkonnosťou globálneho akciového indexu MSCI World SRI NR a priemerom konkurencie ekologicky zameraných globálnych akciových fondov za krátke obdobie od decembra 2019, kedy došlo k citeľné zmene stratégie portrétovaného fondu. Použitý index zahŕňa podobne ako fond akcie firiem z vyspelých trhov s nadpriemerným ESG skóre a súčasne vylučuje spoločnosti, ktorých činnosť alebo produkty prinášajú negatívne sociálne a environmentálne vplyvy. Fondu NN (L) Climate & Environment sa od rýchleho aprílového oživenia akciových trhov zrazených Koronavirové krízou podarilo výrazne prekonať spomínaný index a v menšej miere aj priemer konkurencie, za ktorým dočasne zaostal od polovice októbra do začiatku decembra 2020. Dosiahol však nižší volatility. To možno hodnotiť ako počiatočný úspech novej stratégie, hoci u korunové triedy musia investor počítať s dodatočnými nákladmi na zaisťovanie menového rizika.

Podobné závery platia aj po prepočte do koruny v grafoch 3 a 4, porovnávajúcich portrétovaný fond s vybranými konkurentmi, ktoré všetky zreteľne prekonal. Fondy Templeton a KBC pokrývajúce užšiu tému klimatických zmien zaostávali najprv výraznejšie, ale od jesene 2020 si pre zmenu viedli lepšie ako v širšom zmysle ekologické fondy Amundi a BNP Paribas.

Fond NN (L) Climate & Environment poslúži ako zaujímavý doplnok akciovej zložky portfólia pre investorov, ktorí hľadajú priaznivý pomer výnos / riziko a veria v dlhodobú politickú podporu riešenia environmentálnych problémov v EÚ aj USA.

 

 

Zdroj: Časopis FOND SHOP 1/2021

FS0121_2021_Portret_NN (L) Climate Environment.pdf

Neprehliadnite

Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Investovanie v aktuálnom prostredí zvýšených rizík

12.05.2023
Rok 2022 ukázal, že v súčasnom trhovom prostredí nepredstavuje základná diverzifikácia medzi akciami a dlhopismi dostatočnú ochranu.
Example Link Prečítať chevron_right
Person working in a cranberry bog

Trhy v kritickom bode

02.05.2023
Riziko recesie zostáva značné, ale zrejme v USA ani v eurozóne nenastane.
Example Link Prečítať chevron_right
Aerial view of quarry

Trh práce a inflácia v USA

06.04.2023
Na celoštátnej úrovni je v USA nebývalý nedostatok pracovných síl.
Example Link Prečítať chevron_right
Aerial view of two whales in the ocean

Napísali o nás: Udržateľné investovanie je pre nás veľká téma

03.04.2023
Aj potom, čo sa NN IP stalo súčasťou Goldman Sachs Asset Management
Example Link Prečítať chevron_right